πα½ B ^

πα½

(English text in right column...)

Tarot

Luciferiánský (žido-zednářský) plán pohrom.

Toto je důkaz, že 9/11 (mimo jiné) bylo předem plánováno, na tento den (2001-09-11) a na toto místo (New York).
Další zajímavé položky plánu:
 • Car v roce 1917 byl poněkud později...?
 • září 1938 "Guvernér Germánů" - vypuštění Hitlera na Mnichovské konferenci.
 • září 1945 - velkou silou zkrotit šelmu "Nippon" (Japonsko).
  A proč tedy již v srpnu?! Zřejmě protože SSSR začalo ofenzivu a hrozilo, že Japonsko by se do září vzdalo i bez těch bomb, a co s nimi potom? Tak je shodili již v srpnu...
 • 11 září 2001 - zbourat věž v N'w 'orku...
 • září 2015 - poslat hnědé psy rozzuřit bílé psy - vrchol migrační krize byl vskutku v září 2015
 • kromě toho na Shmitah bylo několik finančních krizí, naposledy v září 2008, předtím třeba 1931, 1973, 1987 ...
 • Následující položkou v plánu je (bylo) na rok 2022 nějaká (neo-komunistická?) revoluce
 • a v roce 2029 ukládat bílé lidi do hrobů (všechny...)
  (Nebo myslíte, že v režii Luciferiánů by bylo možné naplánovat zmrtvýchvstání?)
  (Že mezitím zejména v USA, v médiích, univerzitách i na twitteru, programují lidi, že všichni bílí (sic!) lidé jsou zlí rasisté a mohou za všechno zlo světa, takže nikdo z "barevných" pak nebude protestovat, jste si možná odsud z klidu Evropy nevšimli...)


Proč žido-zednářský?
Plán takto navrhl anglický zednář A.E.Waite, a je zakódován v obrázkové hebrejštině.
Pokud se podíváte, kdo předpovídal, věděl předem, zneužil, a zametl 9/11 pod koberec, je až příliš evidentní, že to byli (někteří) židé, a pokud byl snad nějaký pěšák saudský, tak to byl jen jejich nástroj...
(Pokud ovšem také zjistíte, že Mohammed Atta, jehož pas byl zanechán na troskách WTC newyorskými policisty (nemohl tam vypadnout z letadla!), kteří jej chytili, jak v ten den vezl výbušniny pod nějaký tunel nebo most přes řeku, ta katastrofa měla totiž být ještě rozsáhlejší, ale něčemu se podařilo zabránit, je celkem jasné, že alespoň jeden z údajných pilotů těch letadel je falešný, dost možná byli falešně obvinění všichni ti arabští pěšáci(?), ale příliš na tom nezáleží...)

911 evidence, např... - vidí leckteré (skutečné) pěšáky...
(Jen poznámka na okraj: je symbolické, že hlavní podíl na zametení 911 pod koberec měli Chertoff (Čertov, šéf FBI) a Hellerstein (místní soudce), ale předem to věděli leckteří profitující, a zneužili váleční štváči...)


Místo "žido-zednáři" by přesnější bylo "Luciferiáni" (je to na delší vysvětlování, minimálně viz A.Pike !)
A je to rasově neutrální, ale vypadá to víc jako pověra nebo pohádka (což není...). A nelze všechny židy házet do jednoho pytle ...

Tarot je anti-Tóra... Viz kartu 10, jedním směrem přečteno "TORA", opačným směrem "TAROT"...


Měl jsem sen (před asi půl rokem), který mi připadal důležitý a zapsal jsem si ho a teď jsem pochopil souvislost - v něm postava jménem "Pike" (zcela jistě takto, a to jsem ho snad neznal nebo nepochopil souvislost...) vylezl na horu a prohlásil: "vzdávám se dědictví", a všichni se radovali a oslavovali (vypadali podezřele), zvednul se sněžný drak a snad se i rozpadnul. Probudil jsem se a ptal se: "A co ty, Bože, by sis přál?" Znovu jsem usnul a viděl jsem obraz: "živá váha" (asi?), jen hlava a na plochá záda naložené závaží... Prý bude (budu??) soudit (vážit), jsem pochopil...? (Nevím jistě, jak jestli jsem to pochopil.) Znovu jsem se probudil...

Tarot

Luciferian (freemasonic) plan of scourges.

This is proof, that 9/11 (beside else) was planned beforehand, on this day (2001-09-11) and on this place (New York).
Other interesting items on the plan:
 • Tsar (Emperor) in 1917 was somehow late...?
 • september 1938 "Governor German" - releasing Hitler on Munich conference.
 • september 1945 - using great power to tame "Nippon" (Japan) beast.
  And why already august?! Probably because USSR started it's offensive and it threatened, that Japan would surrender already before september even without those bombs, and what to do with them then? So they dropped them already in august...
 • 11 september 2001 - demolish tower in N'w 'ork...
 • september 2015 - send brown dogs (Goim ג) to incense white dogs (Europe א) - peak of migrant crisis was really in september 2015
 • beside these, on Shmitah there happened multiple financial crises, last time september 2008, before that for ex. 1931, 1973, 1987 ...
 • Following item on the plan is (was) on year 2022 some (neo-communistic?) revolution
 • and in year 2029 depositing white people into graves (all...)
  (Or do you think, that in Luciferian direction it is possible to plan a resurrection?)
  (Meanwhile mainly in USA, in media, on universities and on twitter, they are programming people, that all white (sic!) people are evil racists and they cause all evil of the world, so that none from "colored" would protest then...)


Why jew-freemasonic?
The plan was designed by english freemason A.E.Waite, and it is encoded in pictorial hebrew.
If you see, who forecasted, known ahead, abused, and swept 9/11 below rug, it is too evident, that it was (some of) jews, and even if some pawn was saudi, it was just their tool...
(But if you also learn, that Mohammed Atta, whose passport was left on WTC ruins by newyork police (it could not fall there from the plane!), who catched him, while he was carrying explosives below some bridge over the river, because that catastrophe should have been even broader, but some was averted, it is clear, that at least one of those alleged pilotes of those planes is fake, very probably all those arab pawns were falsely accused(?), but it doesn't matter much...)

911 evidence, for ex... - sees some of (real) pawns...
(Just a side-note: it is symbolical, that main share of sweeping 911 below rug had Chertoff (means devilish, chief of FBI) and Hellerstein (local judge), but it was foreseen by many profiteers, and later abused by warmongers...)


Instead of "jewish freemasons" it would be more correct to say "Luciferians" (it's for a longer explanation, but at least see A.Pike !)
And it is racially neutral, but it more looks like a superstition or fairy-tale (which it is not...). And it's not right to throw all jews into one bag ...

Tarot is anti-Tóra... See card 10, one way you read "TORA", the opposite direction "TAROT"...


I had a dream (some half a year ago), which I considered important and written in down and now I understood the connection - in it a figure named "Pike" (surely thus, and I didn't know him or didn't understand the connection...) climbed a mountain and proclaimed: "I relinquish the heritage", and all were rejoicing and celebrating (they looked suspiciously), a snow dragon rose and probably fell to pieces. I aroused and asked: "And what do you, God, wish?" I fell asleep again and I've seen a picture: "alive balance (scales)" (probably?), just a head and on flat back loaded weight (bob)... Supposed to judge (weight), as I understood...? (I'm not sure, how and if I understood it.) I aroused again...If you are leftist and welcome refugees (migrant invaders, defectors), you are an Oligarch mercenary and you are serving same plan, that brought Hitler, Hiroshima, 9/11 ...! A traitor to leftism and traitor to us, The People...
If you are clergy and preach to welcome migrants, you are serving Luciferian plans !
Rethink your stances, please.
(Many were just mistaken and deceived, but now comes the time to know and to voluntarily decide the side...)Further on 911 planning: 

 

(Matrix film, Neo's passport expires 2001-09-11... A coincidence?)  

(Mohammed Atta's driving license also expires on 2001-09-11... A coincidence?)  

 

 

 

 

 

 

Freemasons?


 
 

 

 

 

 

 Luciferians, (just examples):