πα½ B ^

SC26 start videos

Videa ze zahajovacího ceremoniálu SC26 na Slunci

^
Sunspot cycles officially start only after the minimum phase of previous sunspot cycle, so the oficial start of SC26 is expected sometimes around year 2030...
But sunspots of new cycle polarity usually start to occur already since maximum phase of preceeding sunspot cycle, usually from higher latitudes, so as SC25, which officially started at the end of 2019, already started in 2012 in the middle of SC24, so now (in 2023) there has been start of SC26 in the middle of SC25, announced in advance by a 10 month Countdown and celebrated variously...

This can be called an Esoteric (or Occult, which means "hidden"?) Start of Solar Cycle, still during and hidden in Active Phase of preceeding Cycle...

This is a video appendix to the article SC26 Started Ceremonially...
Sluneční cykly oficiálně začínají až po fázi minima předchozího slunečního cyklu, takže oficiální začátek SC26 se dá očekávat někdy kolem roku 2030...
Ale sluneční skvrny s polaritou nového cyklu se obvykle začínají vzácně objevovat již od fáze maxima předchozího slunečního cyklu, většinou ve vyšších šířkách (in higher latitudes), takže jako SC25, který oficiálně začal koncem roku 2019, začal sporadicky již v roce 2012 uprostřed cyklu SC24, tak také nyní (rok 2023) nastal začátek cyklu SC26 uprostřed cyklu SC25, jak bylo předem ohlášeno 10-měsíčním Odpočítáváním a slaveno různě...

Může to být nazýváno Esoterický (nebo Okultní, což znamená "skrytý"?) začátek Slunečního Cyklu, ještě během a skryté v Aktivní Fázi předchozího Cyklu...

Toto je video-příloha k článku SC26 začal obřadně...


The following videos show Sun in ultra-violet colors from AIA telescope on NASA/SDO spacecraft, in various combinations of channels...
The videos are not resized to fit visible screen area in order to preserve original quality...
(These are generated from full-resolution 4K images (cdelt 0.599489 arcsec/pixel) and scaled down to 2K (cdelt 1.198978) before saving Jpegs in order to minimize noise and sharpen them, and then eiher scaled down to 1K full-disk videos, or cropped 1280x720 or similar in 2K resolution, into MP4 videos... Need to say, that quality of MP4 videos is not as high as the quality of preview Jpegs used as video posters...)
Následující videa zobrazují Slunce v ultra-fialových barvách z teleskopu AIA na družici NASA/SDO, v různých kombinacích kanálů...
Pro zachování kvality videí nejsou přizpůsobována velikosti obrazovky...
(Jsou generována z původních obrázků v plném 4K rozlišení a zmenšována na 2K před ukládáním Jpegů, aby se minimalizoval šum a zaostřily se, a poté zmenšovány na 1K videa s kulatým slunečním diskem, nebo vyříznuta 1280x720 nebo podobně v 2K rozlišení, a do MP4 videí... Je třeba poznamenat, že kvalita MP4 videí není taková, jako je kvalita těch náhledovách Jpegů, které se zobrazují místo videa, než se spustí...)

To better understand size of the Sun, this is planet Earth at that distance in the resolution of 2K images: Pro lepší pochopení velikosti Slunce, toto je planeta Země v té vzdálenosti v rozlišení 2K obrázků ze SDO: = 15 pixels in diameter, 109.13x smaller than Sun... = 15 pixelů v průměru, 109.13x menší průměr než Slunce...

Cloud-tops of ultra-violet Solar clouds visible as “floor” at these images are cca 4850 km above “visible” Solar surface...
Vrcholky ultra-fialových Slunečních oblaků, viditelné jako “podlaha” na těchto obrázcích, jsou přibližně 4850 km nad “viditelným” Slunečním povrchem...

Typical playback speed is 8 hours per second (day in 3 seconds), 8 fps with 1-hour stepping, but if there is something interesting, the playback slows down, usually to 20-minute stepping, at most to 2 minute stepping (16 minutes per second)...
Typická rychlost přehrávání videí je 8 hodin za vteřinu (den za 3 vteřiny), 8 fps s 1-hodinovým krokem, ale když se tam děje něco zajímavého, přehrávání zpomalí, obvykle na 20-minutový krok, nejvíc na 2-minutový krok (tedy 16 minut za vteřinu)...

Some videos are available in Některá videa jsou k dispozici smaller resolution v menším rozlišení , which can be switched by buttons on left side of video...
což lze přepnout tlačítky vlevo od videa...


The following video (AIA Planckian Mapping 171,211,304) shows probably the best 7 seconds of the following videos, for those who are impatient...
(click to play, right click to download...)
Následující video (AIA Planckian Mapping 171,211,304) zobrazuje pravděpodobně nejlepších 7 vteřin z následujících videí, pro ty netrpělivé...
(click přehrává, pravým myšítkem lze stáhnout...)
This Aia/PM format is suitable for studying the hot regions... Tento formát Aia/PM je vhodný ke studování horkých regionů...
Shorter preview of PM/CH detail in 2K resolution, smaller view of southern eruptions, rotated 90° left:
Kratší náhled PM/CH detailu v rozlišení 2K, menší pohled na jižní erupce, otočené o 90° vlevo:

CoroHole details in 2K (or 1K) resolution, single scene from 2023-07-23 to 2023-08-15:
Detaily ve formátu “CoroHole” v rozlišení 2K (nebo 1K), jedna scéna od 23.7.2023 do 15.8.2023:
This format is suitable to study shadows and holes in Solar atmosphere... Tento formát je vhodný ke studování “stínů” a děr ve Sluneční atmosféře...
PM/CH detail in 2K resolution - southern eruptions, rotated 90° left:
Detail PM/CH v 2K rozlišení - jižní erupce, otočené o 90° vlevo:
This PM/CH mix (or compromise) suitably displays details of Solar atmosphere... Tento mix (nebo kompromis) PM/CH vhodně zobrazuje detaily Sluneční atmosféry...
PM/CH - Planckian Mapping combined with CoroHole - full-disk view of the selected time range from 2023-07-13 to 2023-08-15:
PM/CH - Planckian Mapping kombinované s CoroHole - pohled na celý kotouč Slunce ve vybraném časovém rozmezí od 13.7.2023 do 15.8.2023:

PM/CH details in 2K resolution - multiple scenes - almost 8 minutes (little less than 08:19 light travel time from Sun to Earth), almost 387 MiB file... Smaller version is available:
Detail v zobrazení PM/CH v rozlišení 2K - víc scén - téměř 8 minut (o trochu méně, než 08:19, než světlo ze Slunce dorazí k Zemi), soubor téměř 387 MiB... Menší verze je k dispozici:

PM/CH detail in 2K resolution with only the scene “26”:
Detail v zobrazení PM/CH v rozlišení 2K pouze se scénou “26”:

PM/CH details in 2K resolution - larger view, or small version in 1K resolution:
Detaily PM/CH v 2K rozlišení - větší pohled, nebo menší verze zmenšená na 1K rozlišení:

PM/CH details of calmer regions - smaller view in 2K resolution:
Detaily PM/CH klidnějších regionů - menší pohled v 2K rozlišení:

PM/CH east limb study in 2K resolution... Shows hot gas in magnetic loops over active regions...
There is planet Earth in top-left corner as would be seen from Sun at that distance, to compare sizes and times...
PM/CH studie východního okraje Slunce, v 2K rozlišení... Zobrazuje horkou plazmu v magnetických obloucích nad aktivními regiony (tzv. slunečními skvrnami)...
V levém horním rohu je pro porovnání velikosti a času planeta Země, jak by byla vidět ze Slunce v té vzdálenosti...

Dancing trees on the Sun - various filaments dancing and flying away, in 2K resolution...
This one plays little faster, at 12 fps the base speed is day in 2s... Sharpness is little worse due to image rotation...
Tančící stromy na Slunci - různé filamenty tancující a odlétající, v 2K rozlišení...
Toto video přehrává o trochu rychleji, při 12 fps je základní rychlost den za 2s, občas zpomaleno... Ostrost obrazu je trochu horší kvůli otáčení obrázků...

Limb to limb study of an active region leading to a filament eruption...
This one is temporarily available as a of source jpeg files...
Studie aktivního regionu od kraje ke kraji, vedoucí k erupci filamentu...
Dočasně je ke stažení jako zdrojových JPG obrázků...

AIA/PM - Planckian Mapping using channels 171,211,304 - full-disk view...
Planckian Mapping algorithm was invented and described by prof. Druckmuller in Brno VUT, here it is used with different sharpening techniques and post-processing...
AIA/PM - AIA Planckian Mapping, používající kanály 171,211,304 - pohled na celý Sluneční kotouč:
Algoritmus Planckian Mapping vynalezl a popsal prof. Druckmuller v Brněnské VUT, zde je použit s odlišnými zaostřovacími technikami a post-procesem...

AIA/PM detail in 2K resolution - southern eruptions, rotated 90° left:
Detail AIA/PM v rozlišení 2K - jižní erupce, otočené o 90° vlevo:
For more SDO AIA/PM videos (different times), see sun.smilingtree.cz ...
Další videa SDO AIA/PM (jiná období), viz sun.smilingtree.cz ...


(all on same page)(všechna na stejné stránce)

CoroHole full-disk view...
This combines channels 193 and 171 and serves to emphasize coronal holes and shadows, while lighter features are usually hidden near white color:
Celý kotouč v zobrazení CoroHole...
Kombinuje kanály 193 a 171 a slouží ke zvýraznění koronálních děr a stínů, zatímco světlejší rysy jsou obvykle skryté u bílé barvy:

WhiteEx - Heq HC (histogram equalization, high-contrast) - only channel 193 with emphasis on darker places, full-disk...
This type was used in many my articles to emphasize inscriptions in coronal holes and shadows:
WhiteEx - Heq HC (histogram equalization, high-contrast) - pouze kanál 193 s důrazem na tmavší místa, celý kotouč...
Tento typ býval použit v mnoha mých článcích na zvýraznění nápisů v koronálních děrách a stínech:

HMIB Magnetogram...
The blue line shows solar equator... Notice, that active regions above and below the equator have opposite orientation of positive (green) and negative (yellow) parts... This left-right orientation is opposite during each sunspot cycle, opposite on each Solar hemisphere...
Magnetogram HMIB...
Modrá čára zobrazuje Sluneční rovník... Všimněte si, že aktivní regiony nad a pod rovníkem mají opačnou orientaci pozitivních (zelené) a negativních (žluté) částí:
Tato orientace vlevo-vpravo je opačná při každém slunečním cyklu, opačná na každé Sluneční polokouli...

Ultra-violet Sun in Octave colors...
The channel 171, translated 5 octaves down, maps to 17.1*32 = 547.2 nm - near the green peak (544), the channel 193, translated 5 octaves down, maps to 617.6 nm - deep red, and channel 304 would map to infra-red range if translated 5 octaves down, so it is translated only 4 octaves to 486.4 nm, which is blue...
Where are boundaries of visible light color octave is not clear, human vision is in the range 390 to 704 nm, fully within one octave... Numerologically nice would be to define color octave from 360 to 720 nm... But for translating EUV colors by whole octaves, the precise boundaries of octaves are not needed, since octave down or up is frequency multiplied or divided by 2...
These EUV (extreme-ultra-violet) colors of Solar clouds as defined by SDO spacecraft telescope and other similar ones are 171-304 A (angstrom), which is 17.1-30.4 nm, five or four octaves above frequency of visible light...
Ultra-fialové Slunce v Oktávových barvách...
Kanál 171, transponovaný o 5 oktáv dolů, mapuje na 17.1*32 = 547.2 nm - blízko vrcholu zelené barvy (544), kanál 193, transponovaný o 5 oktáv dolů, mapuje na 617.6 nm - hluboká červená, a kanál 304 by mapoval do hluboce infra-červeného pásma, pokud by byl transponován o 5 oktáv dolů, takže je transponován jen o 4 oktávy na 486.4 nm, což je modrá...
Kde jsou hranice oktávy viditelného světla není zřejmé, lidské vidění je v pásmu od 390 do 704 nm, plně v rámci jedné oktávy... Numerologicky pěkné by bylo definovat barevnou oktávu od 360 do 720 nm... Ale pro transponování EUV barev o celé oktávy nejsou potřeba přesné hranice oktáv, protože o oktávu dolu nebo nahoru je frekvence násobená nebo dělená 2...
Tyto EUV (extreme-ultra-violet) barvy Slunečních oblaků, jak jsou definovány teleskopy na družici SDO a dalších podobných, jsou 171-304 A (angstrom), což je 17.1-30.4 nm, pět nebo čtyři oktávy nad frekvencí viditelného světla...

Image processing notes Poznámky o zpracování obrázků

The following samples show same region in 2K resolution, various channels, using various processing techniques:

Následující ukázky zobrazují stejný region v 2K rozlišení, různé kanály, za použití různých technik zpracování:

Channel 171, original jpeg from NASA/GSFC
Note, that it is single color like black&white photo colored yellow...
Kanál 171, originál jpeg z NASA/GSFC
Všimněte si, že je jednobarevný jako černobílá fotografie obarvená na žluto...
Channel 171, sharpened from 4K fits source Kanál 171, zaostřený z 4K zdroje ve formátu fits
AIA/PM (channels 171,211,304)
In videos it has also gamma 32 applied...
AIA/PM (kanály 171,211,304)
Ve videích má ještě aplikované gamma 32...
Channel 193, original jpeg from NASA/GSFC
Again, it is single channel just colored brown...
Kanál 193, originál jpeg z NASA/GSFC
Opět je to jeden kanál, pouze obarvený do hněda...
Channel 193, Heq Hc (histogram equalization, high contrast) processing
This emphasizes darker regions...
It is placed on white background for printing...
Kanál 193, Heq Hc (histogram equalization, high contrast) zpracování.
Takto zvýrazňuje tmavší regiony...
Je umístěn na bílé pozadí kvůli tisku...
CoroHole mix - combines channels 193 (heq hc) and 171
Maybe even better to emphasize darker regions...
Gray background comes from Heq/Hc white background...
CoroHole mix - kombinuje kanály 193 (heq hc) a 171
Možná ještě lepší na zvýraznění tmavších regionů...
Šedé pozadí pochází z Heq/Hc bílého pozadí...
PM/CH - mix of AIA/PM (171,211,304) and CoroHole (193,171)
Dark gray background comes from CH from Heq/Hc, while blue behind the limb comes from AIA/PM from channels 171 and 211 and is a real effect...
This represents both darker and lighter regions well...

It is AIA/PM drawn over CH with alpha varying by intensity and class...
PM/CH - mix AIA/PM (171,211,304) a CoroHole (193,171)
Tmavě šedé pozadí pochází z CH z Heq/Hc, zatímco modrá za slunečním okrajem pochází z AIA/PM z kanálů 171 a 211 a jedná se o reálný efekt...
Toto reprezentuje zároveň tmavší i světlejší regiony celkem dobře...

Je to AIA/PM kreslené přes CH s alfa-kanálem podle intenzity a typu...
Octave54 - same region in Octave 5,4 colors (channels R=193,G=171,B=304), sharpened
Violet represents deep infra-red here...
Oktáva54 - stejný region v barvách Oktáv 5,4 (kanály R=193,G=171,B=304), zaostřené
Fialová barva zde reprezentuje hluboce infra-červenou...

HMIB magnetogram scaled to AIA resolution
Magnetogram HMIB, zmenšený na rozlišení AIA obrázků
HMIB magnetogram combined with AIA/PM to explain relation of magnetic loops and surface magnetic active regions...
Magnetogram HMIB kombinovaný s AIA/PM na vysvětlení vztahu magnetických oblouků a povrchového magnetického pole aktivních regionů (slunečních skvrn)...
HMIIF - visible light "continuum" scaled to AIA resolution, displaying "26"
HMIIF - "continuum" ve viditelném světle, zmenšené podle rozlišení AIA, zobrazující "26"

Same magnetogram in red-blue color scheme...
Stejný magnetogram v červeno-modrém barevném schematu...
PM/CH combined with red-blue magnetogram showing relation of magnetic loops and surface magnetic active regions...
PM/CH kombinované s červeno-modrým magnetogramem zobrazující vztah magnetických oblouků a povrchových magneticky aktivních regionů...
Another example of PM/CH with magnetogram, showing the darker regions are usually separating positive and negative regions in old remnant fields...

Thus they seem to be an “ash(or smoke) from spent “fuel” from Active Region fusion... As they are lackluster in 304A channel, they are probably made of heavier elements than helium, possibly oxygen (O V) or iron (Fe XII, Fe VII) ? Sometimes they are ignited by a strong nearby flare (as in Details4b on 2023-07-17 23:20) and they “burn”...
Jiný příklad PM/CH kombinovaného s magnetogramem, ukazující, že tmavší oblasti obvykle oddělují regiony s pozitivním a negatickým polem ze starých “zbytkových” polí po aktivních regionech...

Takto se zdají být “popel(nebo kouř) ze spotřebovaného “paliva” z fůze v Aktivních Regionech... Že jsou nevýrazné v kanálu 304A, jsou pravděpodobně z těžších prvků než helium, možná i z kyslíku (O V) nebo z železa (Fe XII, Fe VII) ? Občas jsou zapáleny silným nedalekým slunečním zábleskem (flare) (jako třeba ve videu Details4b 17.7.2023 v 23:20) a “hoří”...


Color map of R/B magnetograms... The darker regions roughly correspond to visible sunspots... Barevná škála červeno-modrých magnetogramů... Tmavší regiony zhruba odpovídají viditelným slunečním skvrnám...


By P.A.Semi - πα½, 2023-08-25..28, (český překlad z anglického originálu)


The following is a mix of PM/CH with red-blue magnetograms, various details in 2K resolution to visually explain relation of magnetic regions and various EUV features...
First it shows active regions, then it shows darker features in remnant fields...
Notice, that northern and southern sunspot magnetic regions have opposite left-right orientation...
Následující je mix PM/CH s červeno-modrým magnetogramem, různé detaily v 2K rozlišení k vizuálnímu vysvětlení vztahu magnetických regionů a různých EUV jevů...
Nejprve ukazuje aktivní regiony, pak tmavší oblasti ve zbytkových polích...
Všimněte si, že severní a jižní magnetické regiony slunečních skvrn mají opačnou levo-pravou orientaci...


And a full-disk view of HmiPC (magnetogram with PM/CH), with some intro... Green arrows mark sunspots with SC26 orientation...
A pohled na celý kotouč v HmiPC (magnetogram a PM/CH), s předehrou... Zelené šipky ukazují sluneční skvrny s orientací SC26...


The following video, PM/CH combined with contours of visible sunspots in HMII flat intensitygrams, shows relation of visible sunspots to EUV (extreme-ultra-violet) features... Black contours are visible sunspots, and gray contours are pen-umbra, as is visually explained at the start of the video...
You can see here, that EUV image exceeds by few pixels over HMII visible light image, which I measured to be 4850 km on average during transits of Mercury over the Sun...
Následující video, PM/CH kombinované s konturami viditelných slunečních skvrn v HMII plochých intensitygramech, ukazuje vztah viditelných slunečních skvrn a EUV (extra-ultra-violet) jevů... Černé kontury jsou viditelné sluneční skvrny, šedé kontury jsou pen-umbra, jak je na začátku videa vizuálně vysvětleno...
Můžete si zde všimnout, že EUV obrázek přesahuje o několik pixelů přes HMII viditelné světlo, změřil jsem to na průměrných 4850 km při transitech Merkuru přes Slunce...

See selected frames in Image Gallery ... Viz výběr v Galerii ...

The following image compares various kinds of HMII visible sunspots, scaled to AIA 2K resolution, their contours over PM/CH, bare PM/CH, and HmiPC red-blue HMIB magnetogram over PM/CH...
Následující obrázek porovnává různé druhy slunečních skvrn na HMII obrázcích, zmenšené na AIA 2K rozlišení, jejich obrysy přes PM/CH, holé PM/CH, a HmiPC červeno-modrý HMIB magnetogram přes PM/CH...


The third row from bottom, 2023-08-09 15:00 shows one of SC26 sunspots, in middle between the huge inscription 26 in the EUV clouds - after original spot from 2023-08-04 it once again blinked at least at pen-umbra level when the 26 was turned best toward Earth...
Třetí řada odspodu, 2023-08-09 15:00 ukazuje jednu ze skvrn s polaritou SC26, uprostřed mezi ohromným nápisem 26 v EUV oblacích - poté, co původní skvrna z 2023-08-04 ještě jednou blikla alespoň v pen-umbra úrovni, když bylo to 26 nejlépe natočené směrem k Zemi...

The following video shows, how the Solar regions evolve over time... It consists of four sequences, each showing same side of the Sun over following rotations during year 2023 from January until August... Selected longitudes 155,352,63,254 +- 15°, last rotation of each sequence is little wider... The video plays at almost constant speed 1 day in 2 seconds... Následující video ukazuje, jak se Sluneční regiony vyvíjejí v průběhu času... Skládá se ze čtyř sekvencí, každá ukazuje stejnou stranu Slunce v průběhu následujících rotací během roku 2023 od ledna do srpna... Vybrané délky 155,352,63,254 +- 15°, poslední rotace v každé sekvenci je trochu širší... Video přehrává v téměř konstantní rychlosti den za 2 vteřiny...


By P.A.Semi - πα½, .. 2023-09-07