πα½ B ^

Israel admits it killed its own at Nova music festival

Izrael připouští, že zavraždil své vlastní na hudebním festivalu Nova

A police investigation shows Israeli Apache helicopters opened fire on attendees of the Nova music festival during the 7 October Hamas attack

Policejní vyšetřování ukazuje, že Izraelské helikoptéry Apache zahájily palbu na účastníky hudebního festivalu Nova během útoku Hamas 7. října

An Israeli police investigation into the Hamas attack on the Nova music festival near the Gaza border on 7 October revealed that an Israeli attack helicopter killed some of the attendees, Haaretz reported on 18 November.

Policejní vyšetřování útoku Hamas na hudební festival Nova poblíž hranic Gazy 7. října odhalilo, že Izraelská útočná helikoptéra zabila některé z účastníků, Haaretz ohlásil 18. listopadu (zřejmě pouze v hebrejském vydání - pozn. překladatele).

According to a police source, an investigation into the incident showed that an Israeli combat helicopter that arrived at the scene from the Ramat David base fired at Hamas fighters and other Palestinians who crossed through the border fence from Gaza into Israel, but also fired on some of the Israelis attending the music festival. According to the police, 364 people were killed there.

Podle policejního zdroje, vyšetřování incidentu ukázalo, že Izraelská bojová helikoptéra, která přiletěla na scénu ze základny Ramat David, pálila na bojovníky Hamas a další Palestince, kteří překročili skrz hraniční plot z Gazy do Izraele, ale také pálila na některé z Izraelců, účastnících se hudebního festivalu. Podle policie tam bylo zabito 364 lidí.

The Israeli military and rescue services previously claimed that 260 Israelis were killed at the festival, all by Hamas and Palestinians in a deliberate massacre. But this is the first acknowledgement that Israeli forces killed some of their own.

Izraelské vojenské a záchrané služby předtím tvrdily, že na festivalu bylo zabito 260 Izraelců, všichni Hamasem a Palestinci v záměrném masakru. Ale toto je první připuštění, že Izraelské síly zabily některé ze svých vlastních.

Previous reports in Israeli media revealed that Israeli forces killed Israeli civilians in Be’eri, a settlement also near the Gaza border. In that case, Hamas fighters were holding Israelis captive in homes. When the Israeli military arrived, it opened fire, including by firing tank shells, killing both Israeli captives and Hamas fighters.

Předchozí hlášení v Izraelských médiích (Electronic Intifada jsou noviny Izraelských Palestinců - pozn. překladatele) odhalilo, že Izraelské síly zabily Izraelské civilisty v Be’eri, v osadě nedaleko hranic Gazy. V tomto případě, bojovníci Hamas drželi Izraelská rukojmí v domech. Když přijela Izraelská armáda, začala střílet, včetně střelby z tanků, zabíjejíc zároveň Izraelská rukojmí i bojovníky Hamas.

Three of those killed in Be’eri by Israeli tank fire were 12-year-old Liel Hezroni, her brother Yanai, and their aunt Ayla. Israeli broadcaster Kan reported that Liel’s relatives held a farewell ceremony for her, rather than a burial ceremony, because her body could not be recovered from the house that collapsed on her and other Hamas captives after an Israeli tank fired two shells into it.

Tři z těch zabitých v Be’eri Izraelskou střelbou z tanků byli 12-letá Liel Hezroni, její bratr Yanai a jejich teta Ayla. Izraelský vysílač Kan hlásil, že příbuzní Liely měli za ni rozlučkový obřad spíš než pohřební obřad, protože její tělo nemohlo být vytaženo z trosek domu, který se zřítil na ni a na další rukojmí Hamasu, poté co do něj Izraelský tank vypálil dvě střely.

A similar instance occurred in Sderot, where Hamas fighters had taken over the local police station, and were holding Israeli police captive inside. Both the Hamas fighters and Israeli police were killed when the Israeli army fired tank shells at the police station, killing everyone. Israeli forces then bulldozed the station.

Podobný případ nastal ve Sderot, kde bojovníci Hamas převzali místní policejní stanici a drželi Izraelské zajatce uvnitř. Bojovníci Hamas i Izraelská policie byli zabiti, když Izraelská armáda pálila tankové střely na policejní stanici, zabíjejíce všechny. Izraelské síly poté srovnaly tu stanici buldozerem.

It is therefore unclear how many of the Israelis who died on 7 October were killed by Hamas, whose fighters were seeking to take as many Israelis, both soldiers and civilians, captive back to Gaza as possible, and how many were killed by Israeli forces refusing to negotiate for the captives’ release.

Je tedy nejasné, jak moc Izraelců, kteří zemřeli 7. října, byli zabiti Hamasem, jehož bojovníci se snažili vzít co nejvíc Izraelců, vojáků i civilistů, jako zajatce zpět do Gazy, a jak moc bylo zabito Izraelskými silami odmítajícími vyjednávat o propuštění zajatců.(Izraelský Kibutz Beeri, zjevně zničený Izraelskou střelbou a ne Palestinskými samopaly)
 

Israel initially claimed Hamas and Palestinians killed 1,400 Israelis on 7 October, including soldiers, police, and civilians, but later revised the count to 1,200. Israeli spokesperson Mark Regev acknowledged that 200 of the alleged victims were Hamas fighters or Palestinians whose bodies were burned so badly that Israeli authorities could not initially identify them and assumed them to be Israelis.

Izrael původně tvrdil, že Hamas a Palestinci zavraždili 1 400 Izraelců 7. října, včetně vojáků, policistů a civilistů, ale později ten počet opravili na 1 200. Izraelský mluvčí Mark Regev připustil, že 200 údajných obětí byli bojovníci Hamasu nebo Palestinci, jejichž těla byla tak spálena, že je Izraelské autority nemohly zpočátku identifikovat a předpokládali, že to jsou Izraelci.

In an interview with MSNBC on 17 November, he stated, “We originally said, in the atrocious Hamas attack upon our people on October 7th, we had the number at 1,400 casualties and now we’ve revised that down to 1,200 because we understood that we’d overestimated, we made a mistake. There were actually bodies that were so badly burnt we thought they were ours, in the end apparently they were Hamas terrorists.”

V interview pro MSNBC ze 17. listopadu připustil (dle článku Electronic Intifada rozebírajícího to důkladně a s několika dalšími odkazy - pozn. překladatele), “Původně jsme říkali, že v ukrutném útoku Hamas na naše lidi 7. října, že jsme měli 1 400 obětí, ale nyní jsme to revidovali na 1 200, protože jsme pochopili, že jsme to nadhodnotili, udělali jsme chybu. Byla tam těla tak hrozně spálená, že jsme mysleli, že jsou naši, a nakonec to zjevně byli teroristé Hamas.” (pozn. překladatele - z ručních samopalů je evidentně Hamas nespálil k nepoznání, a teroristé jsou tam především Izraelci!)

Regarding the Nova festival, Haaretz reported as well that, “There is a growing assessment in the security establishment that the terrorists who carried out the massacre on October 7 did not know in advance about the Nova festival held near Kibbutz Re'im, and decided to come to the place after discovering that a mass event was taking place there.” The Hamas fighters had initially intended to attack nearby settlements in what is known as the Gaza envelope.

Ohledně festivalu Nova, Haaretz také hlásil, že “Je rostoucí hodnocení bezpečnostního establišmentu, že teroristé, kteří provedli útoky 7. října, nevěděli předem o festivalu Nova, pořádaného poblíž kibucu Re'im, a rozhodli se tam jít poté, co objevili, že se tam děje masová akce.” Bojovníci Hamas původně zamýšleli zaútočit na osadu poblíž v tom, co je známo jako obálka Gazy.

According to Haaretz, senior security officials estimate that Hamas found out about the existence of the party using drones, and directed its fighters to the location using their communication system. In a video from a body camera of one Hamas fighter, “he is heard asking a captured Israeli for directions to reach the bad guys, even though he was in a different area." One of the findings that strengthens the assessment, according to the police and other security officials, is that the first Hamas fighters arrived at the Nova festival from the direction of road 232 and not from the direction of the Gaza border fence.

Podle Haaretz, vyšší bezpečnostní představitelé odhadují, že se Hamas dozvěděl o existenci té párty pomocí dronů a nasměroval své bojovníky na to místo pomocí svého komunikačního systému. Ve videu z kamery jednoho z bojovníků Hamas, “je slyšet, jak se ptá zajatých Izraelců na směr k těm šmejdům (bad guys), i když byl v jiné oblasti." Jeden z nálezů, které posilují tento odhad, podle policie a dalších bezpečnostních představitelů, je, že první bojovníci Hamas přišli na festival Nova ze směru silnice 232 a ne ze směru od hraničního plotu Gazy. (pozn. překladatele - anebo tam přišli po zvuku? anebo tam přišel někdo úplně jiný odjinud?)

(Z článku v The Cradle přeložil P.A.Semi 2023-11-29, zprávu Ve Zkratce přinesl původně Zvědavec...)