πα½ B ^

I, Pet Goat II


Video 142 MiB, 7:27 min
Last scene 2.6 MiB, 0:26 min
"I pet goat" byla kniha, kterou četl George Bush dětem ve školce, když "sundali" WTC 9-11...
Na čele má čárový kód 666... (Normální čárové kódy používané v obchodech tam mají navíc tři šestky, aby ta čtečka poznala, že to je čárový kód na zboží...)

"I pet goat" was a book, that was by George Bush in the kindergarden, when they demolished WTC 9-11...
On its forehead it has barcode 666... (Normal barcodes EAN used to sell in shops usually have these 666, so that the read recognizes it is an EAN bar-code...)


Reptiliáni (nebo Ďábel?) ovládající loutky jako Bush a spol...

Reptilians (or Devil?) controlling puppets like Bush & co...


George Bush a jeho eskamotérské triky... Za ním žralok, a do uhádnutí zbytku nápisu "evolution" mu schází poslední "nožička" na šibenici... (Chybí tam "uio" - syn...?)

"Fool me once, shame on, ... shame on you, uff, fool me fool me fool me ..." ("shame on me" už si nevybaví)

George Bush and his juggler tricks... Behind him a shark, and to guess the rest of the inscription "evolution" he lacks just one "leg" on the gallows... (He's missing "uio" - son...?)

"Fool me once, shame on, ... shame on you, uff, fool me fool me fool me ..." (he doesn't recall "shame on me")


Nahoře je ta "evoluce" nakreslená - od ryby přes opici přes člověka - k AI...
Atomic Clock už ukazuje 12, ani ne za pět minut ale nyní...?

Above is that "evolution" painted - from the fish through ape through human - to AI...
Atomic Clock už has 12, not even five to twelve but now...?


Přihlíží zřejmě Kundolíza Rais nebo jiná... "Dick" Cheney Shark je tam jen namalovaný na tabuli...
Za ním nápisy: "akce rovná se reakce", mozek v lobotomii, a čínský drak. Co je to "srdce" se oba tihle asi ještě musí naučit...

Looking is probably Cundoliza Raise or another one...? "Dick" Cheney Shark is there only painted on the board...
Below the board are inscriptions: "action equals reaction" (Newton's law), brain in lobotomy, and Chinese dragon. What is a "heart" these two have still to learn...


Ale šup-šup, hlava se otočí a z Bushe je Obama, přesně stejný týpek, haha...

But viola - head turns and from Bush there is Obama, quite exactly same guy, haha...


Vlastenci a spirituálně ladění lidé...

Patriots and spiritual people...

A "normálové" zajatí ostnatým drátem v porobě... stejně mlčí...

And "normies" captured behind barbed wires subdued... and even thus they're dumb...


Plody práce (spirituálních lidí) se dokulí k vládnoucí elitě...

Fruits of the work (of spiritual people) just roll to the ruling elite...


Uf - ta má strach...

Uf - it is afraid...


Na stěně graffity - Psalm (Žalm) 23:5 , tedy odkaz:
»Strojíš stůl před obličejem mým naproti mým nepřátelům, pomazuješ olejem hlavy mé, kalich můj naléváš, až oplývá.«
(tedy tahle Obamovská "elita" jsou nepřátelé, sedící u našeho vlastního stolu)

A graffity on the wall - Psalm 23:5 , i.e. the link:
»Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies ...«
(so this Obama-like "elite" are enemies, sitting by our own table...)


11. září a explozemi sundané WTC ...

9/11 and WTC explosions ...


... zřejmě reportéři páchají morální sebevraždu skokem do moře...

... probably news anchors committing moral suicide, jumping into the sea...


Objevuje se loď s novým Ježíšem, snad z nějaké egyptské magické říše...?

A boat with a new Jesys appears, probably from some egyptian magical empire...?


Usama bin Ladin jako agent CIA, a s ním i celá al-Kajda - jsou na špičce ledovce...

Usama bin Ladin as a CIA agent and whole al-Quaida with him - they're just a tip of an iceberg...


Na jaký "oil spill" se tu odkazují?

Which "oil spill" are they referencing here?


Svoboda stojí a bortí se na Židovské hvězdě...

Freedom stands and crumbles with a Jewish star...


Zárodek človíčka "normálňáka"...

Embryo of a "normie"...


A už se na něj chystá Hadovitý démon z Televize, už od zárodku...

And already the Snake-like daemon from the TV is getting ready upon it, even from the embryo...


Ježíš přijíždí z té tajemné egyptské říše, srdce hoří...

Jesus is arriving from the mysterious egypt-like empire, His heart is burning...


třetí oko - (je jen namalované nebo je to příslušnost ke kultům...) ?

third eye - (is it only painted or is it membership in cults...) ?


Televizní Propaganda, Hadovitá šelma... Na bradě má dolarovou pyramidu, obrácenou špičkou dolu...

TV Propaganda, Snake-like beast... On its chin there is dollar pyramid, turning with a tip down...


Normálňáček - s dutou hlavou, napíchaný vaxxínami, nebo to jsou Drogy? A pilulky léků, nebo je to Fentanyl?

Normie - with a hollow head, pricked by vaxxines, or are these Drugs? And pills of medicines, or is it Fentanyl?


a Propaganda mu valí do hlavy...

and Propaganda is rolling into his head...


... takové ty "katastrofické" zprávy: "markets plunge", "war" jede v jednom oku, v druhém "war coverage ne"... S&P 500, Dollar US, NASDAQ ...

... those catastrophic news: "markets plunge", "war" is in one eye, in another is "war coverage ne"... S&P 500, Dollar US, NASDAQ ...


Předpověděli tady válku a zničení chrámu (míru?) v Jeruzalémě, ale to se potvrdilo jen symbolicky a jen trochu...

They've predicted war and destruction of temple (of the peace?) in Jerusalem, but that happened rather only symbolically and not so much...


Co se tak spálilo...?

What has been burnt thus...?


Ukrajina ...

Ukraine ...


Syria...?


Africká migrace jako zbraň...

African weaponized migration...


Komunisti (Venezuela?) nebo Pracující...

Communists (Venezuela?) or Workers...


Čínské protesty...

Chinese protests...


...


Covid nebo jiná epidemie...

Covid or another epidemy...


...


...


...


Tohle "kouzlo" ovšem dost pálí...

This "charm" quite hurts...


...


...Covid - zde z Indie...? (Nebo to už je Ukrajina?)

Covid - here from India...? (Or is it already Ukraine?)


...


Hodně ryb na Ježíšově lodi, ani o tom nevědí...

A lot of "fish" on Jesus' boat, even if they don't know it...


A Ježíš spí...

And Jesus is sleeping...


Falický chrám, ruka z oblaku ukazuje, věž, kde je láska, princezna (Církev), co čekala na vysvobození, na svého ženicha...

Falic temple, hand from the cloud points, tower, where is love, the princess (Church), which has been waiting liberation, for her groom, for her prince...


ovšem už hodně dlouho...

but quite a long time, became too old and unattractive while waiting...


Když si na ni posvítíme...

If we cast a light on her...


A ovšem je sprostá, má hanbu, ale ta se vyčistí...

Well, she's naughty, has a shame, but that can be cleared...


...


Covid nebo Ukrajina?

Covid or Ukraine?


Vědci a Společnost...

Scientists and Society...


Tohle "kouzlo" už mám připravené...

This "charm" is already prepared...


A Ježíšovo srdce hoří...

And Jesus' heart is burning...


Had zahanben utíká...

Snake is ashamed and runs away...


Normálňáček se probouzí...

Normie awakens...


a nejistě sebevědomě jde, had zmizel...

and unsurely but self-confidently walks, the snake disappeared...


Ale ještě Covid nebo epidemie...

But still a Covid or another epidemy...


Proč "sufi moon"...?

Why "sufi moon"...?


...


...


Ukrajinská válka

Ukraine war


...


Ukrajinský tanec čím dál bláznivější...

Ukraine dance ever more lunatic...


...


...


Zelenský jako Ďábel...

Zelensky Devil...


...


...


Ježíš se probírá...
Tu šmouhu na tváři podle muslimských Hadís, zde vysvětlují, na které tváři je to míněno...

Jesus awakens...
The smudge on the cheek is according to islamic "Hadis" books, here explained well, on which cheek...


Mizí mu koruna z trnů...?
Hledí na Plameny...

The crown of thorns disappears...?
Looks onto Flames...


Chrám "Křesťanství" se bortí...

Temple of "Christianity" is crumbling...


Vstříc Slunci...

Toward the Sun...Slunce CME rozbíjí Pyramidy...

Solar CME destroys "Pyramids"...


...


...