πα½ B ^

πα½

[PDF]

Covington catholics, tribal shaman and media fanatics

(English translation in right column...)
(Inu, nejen protože jádrem příběhu je čin indiánského shamana, ale i proto, že odhalení Štváčů bylo lživě označeno za Temnou Magii, je nutné uvést věci na pravou míru od místopisu počínaje, činem a souvislostmi pokračuje, a prozatím konče některými následnými souvislostmi...)

Pokud je ti méně než 14 let, tak to dál nečti, zkazilo by ti to dětství a to bys nechtěl(a)...
(Well, not only because the core of the story is a deed of Indian (Native American) shaman, but also because debunking the Inciters was mendaciously labeled as Dark Magic, it is necessary to state things right starting with topography description, by the deed and contexts continuing, and meanwhile ending with some following consequences...)

If you are less than 14 years, rather do not read it further, it could spoil your childhood and you would not like that...

V samém základu převráceného kříže Mall
(zde otočeno "Hlavou" Capitol nahoru a překryto s McMillan plan),
(ve 23. patře Pyramidy měřeno dolu od chybějící špičky podle názvů ulic),
In the very basis of the overturned cross of Mall
(here turned by Head Capitol upward and overlayed with McMillan plan),
(in the 23rd level of the Pyramid, measured downward from the missing top by street names),
mezi šesti různými memoriály válek, většinou útočných,
na protějším břehu od válečného hřbitova a ministerstva války Pentagonu (který svými osami protíná i oválnou pracovnu v sídle prezidenta ve spodním vrcholu satanského pentagramu (který tím, že je nekompletní, je symbolicko-démonicky ještě horší), i pravé křídlo Hlavy (Kapitolu) uprostřed Baalovské sovy ve vrcholu luciferiánské pyramidy bez špičky, vrátnici CIA a skrz sídlo vice-prezidenta jen těsně míjí nechvalně známou Pedofilní Pizzerii Comet PingPong, umístěnou ve spodním vrcholu dalšího pentagramu spolu s různými dětskými zařízeními na ostatních vrcholech),
nadohled od Luciferiánského Chrámu Zděšení
(USHMM = ושמם "and he stunned,appalled" není totéž jako יד ושם jad vašem - "ruka a jméno", kterou ukradli z Isaiáše 56:5, je k tomu "šem" upřesnění, že to je prý "věčné", akorát podvodem nebo omylem doplnili v překladu סריס "Saris" slovo "Eunuch" v Is56:4, (stejné jako v Gn39 měl ženu tedy Eunuch je omyl nebo podvod), ale ve skutečnosti je to slovo "Saris" prý "Eunuch, kleštěnec" z Is56:4 složené ze slova סרן "tyran" a רסן "způsobující omezujení", tedy Byrokraté - česky "úředničtí vládci", od toho zřejmě סורוס "Sórós" je active participium, ale zde je "Saris", tedy ten, kdo způsobuje...),
between six different memorials of war, mostly attacking,
on the opposite bank from the millitary cemetery and ministry of war the Pentagon (which by it's axes intersects also oval office in the seat of president in the bottom vertex of satanic pentagram (by that it is incomplete, it is symbolically-demonologically even worse), also the right wing of the Head (Capitol) in the middle of Baal owl in the top of luciferian topless pyramid, the gatehouse of CIA and through the seat of vice-president it tightly misses the well-known Pedophile Pizza Comet PingPong, placed in bottom vertex of another pentagram together with various child facilities on other apexes),
in sight of Luciferian Temple of Appallement
(USHMM = ושמם "and he stunned,appalled" is not same as יד ושם jad vashem - "hand and name", which they've stolen from Isaiah 56:5, and for that "shem" is specified, that it is "eternal", just by a deception or fault they used for translating סריס "Saris" a word "Eunuch" in Is56:4, (same as in Gn39 he had a wife and so Eunuch is a blunder or deception), but factually the word "Saris" supposedly "Eunuch" in Is56:4 is assembled from word סרן "tyrant" and רסן "causing restriction", so the Burreaucrats - in english "clerk (officer) sovereigns", from that probably סורוס "Sórós" is active participium, but here is "Saris", that one who causes that...),
nadohled od gigantického falu (základna má prý hranu 666 palců, a jeho výška je 6,666 palců), zabodnutého do vajec ve středu kosočtverce (tedy přesněji otočeného čtverce) zvaného Roztažení Holubice, mezi kraji Virgin a Mary, ale tu část "Virgin" dávno zavrhli a vrátili pro trh s otroky,
(ulice je otočená o jeden stupeň z východního směru na sever, ještě budu muset nějak ověřit, kam to míří, prozatím se mi zdá (z ploché mapy), že míří směrem na Olymp nebo až na Konstantinopol, nebo je otázka, když to všechno je skoro přesně rozmístěné geometricky podle světových stran, ale zrovna tahle centrální je o skoro celý jeden stupeň otočená?)
in sight of a gigantic phallus (base of which is 666 inches, and it's height is 6,666 inches), punched into eggs in the center of rhombus (more precisely a rotated square) called Stretch of Dove, betweens lands of Virgin and Mary, but that part "Virgin" they long since repudiated and returned for the slave market,
(the street is turned almost one degree from eastern direction northward, I will still have to verify somehow, where does it point, meanwhile it seems to me (from a flat worldmap), that it points onto Olympus or even onto Constantinopole, or it is a question, if all is there almost exactly aligned geometrically with cardinal directions, then why is just this central one by almost one whole degree turned?)
(ovšem ony jsou tam ty faly vlastně dva, jeden vztyčený a jeden nakreslený na mapě, tu kresbu na chodníkách doplnili teprve nedávno, na starších leteckých ale již barevných fotografiích to tam takhle nebylo, a ovšem viz naznačenou blánu)
(but actually there are two phalluses, one is erected upward and another one is drawn on the map, the drawing of the pavements was supplemented only recently, it was not this way on older aerial but already color photographs, and notice an insinuated hymen)
a do profilu té ulice Mall vyčnívá jen Smithsonian museum a tedy je odsud také nadohled, které je zajímavé tím, že je uvnitř socha známého zednáře, zakladatele tohoto města, po němž je i pojmenováno, v pozici známého obrazu Bafomet (z titulní strany knihy "Dogma a rituál vysoké Magie"... Kdyby vám připadalo, že to je podobnost čistě náhodná, tak známý Uncle Sam je obkreslen přesně z toho samého obrázku, jen byly rohy vyměněny za klobouk, ale oblouky, proporce a umístění hvězdy dost přesně sedí... Viz animovaná verze, [1], [2]) and into the profile of that Mall street intrudes only Smithsonian museum and so it is also in sight from here, which is interesting by that inside there is a statue of a well-known mason, the founder of that city, which is named in his name, in the position of the well-known Baphomet (from the cover page of the book "Dogma and ritual of the High Magic"... And if you think, that it is just a pure coincidence, then the well-known Uncle Sam is traced from exactly this same picture, just the horns were changed for the hat, but curves, proportions and placing of the star perfectly match... See animated version, [1], [2])
a v podstatě i nadohled od místa, kde sídlí loutky vládců dalece překračující svou jurisdikci v 15. patře (odspodu), v Oku Luciferiánské pyramidy bez špičky (viz naznačené paprsky do stran...), uprostřed té Sovy, co je symbolem Baala (znamená "Pán,Majitel") a Molocha (znamená "Král"), ale přesto ještě pod Solomonovou (שלמה znamená "Převlečení") hvězdou, která ale až na druhý konec Mall (znamená to "mallicious"? přebývá tam jen jedno L...) k dalšímu Lincolnovi není odtud vidět (tedy logicky vede Mall od Lincoln Memorial až po Lincoln Park, i když ta nejvyšší část se Solomonovou hvězdou je Skrytá)
(v základu té Luciferiánské Pyramidy je Chrám Zděšení USHMM na jedné straně, na druhé straně Department of Commerce stojící na velké Nule, a uprostřed ten falus,
možná to ale není pyramida ale spíš je to zednářské kružítko, ale zřejmě bez pravítka ...? spíš tedy zednářské kružítko i s pravítkem je jen těsně kolem Kapitolu, ale kružítko je protažené do té pyramidy...)
,
and de-facto also in sight of place, where reside puppets of rulers by far exceeding their jurisdiction competence in 15th floor (from bottom), in the Eye of Luciferian pyramid without a top (see indicated rays to the sides...), in the middle of that Owl, which is a symbol of Baal (means "Master,Owner") and Moloch (means "King"), but still below the Solomon (שלמה means "Disguise,Change of Cloth,Garment") star, which is not visible from here to the other end of Mall (does it mean "mallicious"? one L is in surplus...) to the other Lincoln (so logically the Mall extends from the Lincoln Memorial to the Lincoln Park, although the highest part with the Solomon star is Concealed)
(in the basement of that Luciferian Pyramid is Temple of Appallement USHMM on one side, on the other side is Department of Commerce standing on the big Zero, and in the middle that phallus,
but possibly it is not a pyramid but rather a masonic compass, but without the ruler ...? rather the masonic compass with the ruler is only tightly arround the Capitol and the compass is elongated into that pyramid...)
,
ale zřejmě mimo dohled od satanistického pentagramu, v jehož spodním vrcholu je sídlo Loutkového Vládce
(jehož plán byl navržen prý jen rok poté, kdy Goethe vydal pre-print Fausta, kde Mefistopheles vysvětluje význam rozlomenosti pentagramu, není příliš pravděpodobné, že to spolu nesouvisí...),
but probably out of sight from satanic pentagram, in the bottom vertex of which there is the seat of the Puppet Monarch
(which plan was supposedly designed only a year from when Goethe published Faust pre-print, where Mefistopheles explains significance of brokenness of a pentagram, it is not much probable, that it is not related...),
před nímž stojí Symbol Genocidy, Luciferiánské (Světlonošské) Antichrist-mas (anti-vánoc), jež místo narození oslavují hromadnou vraždu, lež a podvod (olej 8 dní) přinášením světla svící a recitováním Hillel (od původního slova hillul הילל H1966 Lucifer = "light-bearer"), spolu s gamblingem (na kostce, která původně znamenala "nic všechno půl dej", ale byla změněna na lež prý o zázraku (great miracle happened there), ale stejně se hraje gambling s těmi původními pravidly, ale slovo ty písmena dávají (také?) נגשה "Útlak" "Oppression" nebo נגשה "Přiblížení" "Comming near"...)
(ovšem takhle jak z toho na fotografii koukají jen dvě písmena שנ, a to druhé není koncové takže slovo nějak pokračuje, které asi z těchto slov to naznačuje: "nenávist,opakovat,změna,druhá,rudý,rok,spát,naostřit,opásat" ? ),
in front of which stands a Symbol of Genocide, Luciferian (Light-bearer) Antichrist-mas (anti-christmas), by which instead of birth they celebrate mass murder, lie and deception (oil of 8 days) by bringing light of candles and reciting Hillel (etymologically from the original word hillul הילל H1966 Lucifer = "light-bearer"), together with gambling (on the dice, which originally meant "nothing all half give", but was changed to the lie supposedly about a miracle (great miracle happened there), but still it is used to play gamble with the original rules, but the letters give (also?) word נגשה "Oppression" or נגשה "Comming near"...)
(but on this photo, as there poke out only two letters שנ and the second one is not terminal so the word somehow continues, which one from these words does it indicate: "hatred,repeat,change,second,crimson,year,sleep,sharpen,girdle" ? ),
na prahu Chrámu Fašismu Amerického Svazu
(jenž je architektonickým znázorněním fasces, nejen sochou tyrana v něm, ale i celkově svými sloupy),
on the threshold of the Temple of Fascism of American Union
(which is an architectonic depiction of fasces, not only by the statue of the Tyrant in it, but also generally by it's columns),
se vracela skupina katolických středoškoláků z kraje Luk a Nespoutaného Ducha, "Covington Catholics", z demonstrace na ochranu Života (zatímco hned v sousedním státě zrovna navrhují možnost potratu i během porodu (bude se to nazývat "mrtvé zrození" nebo "zrození smrti"?), kterou v jewyorku již nedávno uzákonili, a zřejmě už jen krok zbývá k již navrhovanému after-birth abortion, přesně tam ta šikmá plocha spěje...)
(Jenže si přečtěte také toto o přelidnění a potratech a je nutno dodat, že i když to píše arogantní a hloupá pipka, má možná v lecčems pravdu, protože "Příliš mnoho Života vede ke Smrti mnohých"...)
(Poznámka: Křesťané, nesmíte vraždit děti. Dovolte ale méněcenným (geneticky i morálně) vás i svět zbavovat své přítěže... (Radši ale v ranném stadiu těhotenství!)
Oni nejsou žádoucí, oni jsou tolerovaní, pokud neškodí...
Protože na demografii záleží...),a group of catholic highschool students from the land of Meadows and Unbridled Spirit, "Covington Catholics", was returning from the demonstration for protection of Life (while in neighbour state they meanwhile propose a possibility of abortion during birth (will it be called "dead birth" or "birth of death"?), which in jewyork is long since legislated, and probably just a step remains to the proposed after-birth abortion, exactly there this slippery slope leads...)
(But read this if you could: o přelidnění a potratech ("About overpopulation and abortions" - a historic review which states, that it was very normal through history and that naturally about ?% of pregnancies end with miscarriage...) and it is necessary to add, that although she is an arogant and stupid p(¡)ssy (wrongly gender-centered), it is right in many things, because "Too much Life leads to the Death of many"...)
(Remark: Christians, you must not murder children. But allow the inferior ones (genetically and morally) to relieve you and the world of their burden... (Better in early stage of pregnancy!)
They are not desired, they are tolerated unless they are harmful...
Because Demographic matters...)
,
a zatímco zde čekali na autobus,
byli obtěžováni černošskými rasisty, sprostými lháři a urážeči ("Black Hebrew Israelites" -- skupina s rasistickou identitou (tedy se sami označují za "černé"), lživým označením za hebreje a izraelity, sprostí a urážející vskutku byli...),
(hlavní bašta lhářů a válečných štváčů lžidomédia NYT samo-vyvoleného národa, o nich píše: "Hebrew Israelites practice a theology that says God’s chosen ones — black, Hispanic and Native American people — have strayed and need to be led back to righteousness." (tak nevím, jestli k Spravedlivosti dojdou napadáním a urážením Bílých Křesťanů i Indiánů?)
(a je to pro NYT zřejmě hlavní motto této akce, když to dali hned do úvodu, nebo to tam je pro málo-gramotné, kteří se dál v článku nedostanou? Titulek i URL článku jsou evidentně lákadlem pro cílovou skupinu...), tedy podporuje a cíleně dmýchá tuto anti-white hysterii tmavých lidí, aby skryli, že toto prohlašují sami o sobě, snaží se přimět i jiné fanatiky, aby to říkali také a nebyli tu tedy tito samo-vyvolení jako jediní neoprávnění rasisté...)

(Ono to vypadá jako celkem hloupý ale nevinný žert, ale tak, jak židé špatně přeložili Bibli, když je někdo "hebrew israelite", tak ho to opravňuje přijít do "zaslíbené země" a vybít původní obyvatelstvo?! "Black, Hispanic and Native American people" touhle propagandou židé (pochybujete snad o tom, kdo jim tuhle pohádku "hebrew israelites" vštípil?) otevřeně připravují, aby přišli do své zaslíbené země a vybili původní bílé obyvatelstvo! To je velmi zlá a nebezpečná lživá propaganda... Když se k tomu podíváte, jak všude propagují, jak jsou ti "White" zlí a špatní, nikdo pak nebude litovat, že se téhle pohromy konečně hnědí "People of Color" zbavili... A ovšem z toho, kdo především razí tuhle nenávist proti "White Supremacists", v Médiích a na Twitteru, je vidět, co židé v téhle עמרה "Amera" (řecky zkomoleno "Gomorrah") připravují...),
 
and while they have been waiting here for a bus,
they were harassed by black (nigger) racists, indecent liars and insulters ("Black Hebrew Israelites" -- a group with racist identity (they refer to themselves as "black"), mendaciously labeled as hebrew and israelites, and they were indecent and insulting indeed...),
(chief bastion of liars and warmongers, the liewmedia NYT of a self-elected nation, writes about them: "Hebrew Israelites practice a theology that says God’s chosen ones — black, Hispanic and Native American people — have strayed and need to be led back to righteousness." (I'm not sure, if "to righteousness" they will come by attacking and vilifying both White Christians and Indians?)
(and for NYT it is probably a chief motto of this happening, if they placed it in the introduction, or is it there only for the little-literate, who won't reach more further in an article? Both the Title and URL of the article are evidently a bait for a target group.), so it supports and pointedly incites this anti-white hystery of dark people, in order to conceal, that they pretend this about themselves, they strive to induce other fanatics, so that they tell it too and they would not be the only self-elected supremacists and sole unjustified racists...)

(It looks like a stupid and innocent joke, but that, how jews wrongly translated the Bible, if someone is "hebrew israelite", then it seemingly justifies him to come into the "promised land" and exterminate original population?! "Black, Hispanic and Native American people" by this propaganda the jews (do you perchance doubt about who instilled them this fairy tale "hebrew israelites"??) openly prepare, that they come to the promised land and exterminate original white population! It is a very evil and dangerous mendacious (untrue) propaganda... If you look, how they propagate everywhere, how are those "White" evil and wicked (wrong), no one will regret, when the brown "People of Color" will finally get rid of that menace... But from that, who foremost spreads this hate against "White Supremacists", in Media and on Twitter, it is visible, what the jews in this עמרה "Amera" (in greek distorted as "Gomorrah") prepare...),
 
a shodou okolností zde čekali na autobus, kde již hodinu skupina pěti nebo šesti černochů (zvaných "niggers", což znamená "černý" španělsky, jejich duše a skutky byly temnější než jejich kůže i oblečení, a tento termín sami několikrát používali), rasistů, sprostých lhářů a urážečů, Ďáblových štváčů , tak zvaných "Black Hebrew Israelites" (skupina s rasistickou identitou, sami se označují za černé, se lživým označením za hebreje a izraelity), kázala Ďábla, nenávist, zničení, nukleární a rasové války a vyhlazení bílých a křesťanů, vrhající urážky na všechny procházející, počínaje indiány, černochy (a slovo "negr" sami několikrát používali), bělochy, urážejíce všechny rasy, pohlaví, vyznání a společnosti, ale především vyčkávající vyprovokovat nějakou reakci od Trumpa (MAGA) podporujících křesťanských dětí, aby ji mohli použít pro jejich lživé pošpinění (jak je možno vidět na videu, jak dychtivě zareagovali na náznak nějaké akce), skrývajíce to vše za pokřivenou zdánlivě biblickou rétoriku (ale nejsem si zcela jist, jakou knihu tam vlastně občas předčítali, protože Bibli spolu s knihou o Babylonu schválně pohodili na zem mezi odpadky, kde alespoň půl hodiny ležely), ale málokdo je poslouchal nebo se s nimi přel...
Inu, po téměř hodině tohoto vrhání urážek a křičení rouhání a lží se jim povedlo přilákat nějakou pozornost katolických chlapců, když jejich počet narostl natolik, že se nemohli vejít do bezpečné vzdálenosti od těch rouhačů,
(a hlavní bašta válečných štváčů lžidomédia NYT samo-vyvoleného národa, o nich píše: "Hebrew Israelites practice a theology that says God’s chosen ones — black, Hispanic and Native American people — have strayed and need to be led back to righteousness." (tak nevím, jestli k Spravedlivosti dojdou napadáním a urážením Bílých Křesťanů i Indiánů?)
(a je to pro NYT zřejmě hlavní motto této akce, když to dali hned do úvodu, nebo to tam je pro málo-gramotné, kteří se dál v článku nedostanou? Titulek i URL článku jsou evidentně lákadlem pro cílovou skupinu...), tedy podporuje a cíleně dmýchá tuto anti-white hysterii tmavých lidí, aby skryli, že toto prohlašují sami o sobě, snaží se přimět i jiné fanatiky, aby to říkali také a nebyli tu tedy tito samo-vyvolení jako jediní neoprávnění rasisté...)

(Ono to vypadá jako celkem hloupý a nevinný žert, ale tak, jak židé špatně přeložili Bibli, když je někdo "hebrew israelite", tak ho to opravňuje přijít do "zaslíbené země" a vybít původní obyvatelstvo?! "Black, Hispanic and Native American people" touhle propagandou židé (pochybujete snad o tom, kdo jim tuhle pohádku "hebrew israelites" vštípil?) otevřeně připravují, aby přišli do své zaslíbené země a vybili původní bílé obyvatelstvo! To je velmi zlá a nebezpečná lživá propaganda... Když se k tomu podíváte, jak všude propagují, jak jsou ti "White" zlí a špatní, nikdo pak nebude litovat, že se téhle pohromy konečně hnědí "People of Color" zbavili...?! A ovšem z toho, kdo především razí tuhle nenávist proti "White Supremacists", v Médiích a na Twitteru, je vidět, co židé v téhle עמרה "Amera" (řecky zkomoleno "Gomorrah") připravují...)


and they happened to be waiting for bus here, where already for an hour a group of five or six blacks (called "niggers", whose soul and deeds are darker than their skin and clothes, and this term they themselves used multiple times), racists, indecent liars and insulters, the Devil's preachers, so called "Black Hebrew Israelites" (a group with racist identity (they refer to themselves as "black"), mendaciously labeled as hebrew and israelites), have been preaching Devil, hatred, destruction, nuclear and race wars and extermination of white christians, casting insults to all passers-by, starting from indigenous people, black people, white people, insulting all races, genders, religions and societies, but foremost awaiting to provoke some reaction from Trump-supporting (MAGA hat) christian kids to use it to smear them (which can be seen, how eagerly they reacted to a hint of some action), hiding it all behind distorted seemingly biblical rhetoric (but actually I'm not sure, which book they've been reading, since the Bible and Babylon books they've intentionally cast onto ground among garbage where it was half an hour lying), but few listened to them or argued with them...
Well, after almost an hour of this casting insults and shouting blasphemies and lies, they managed to attract some attention of the Catholic boys too, when their number became too large to fit into safe distance from these blasphemers,
(and a chief bastion of warmongers, the liewmedia NYT of a self-elected nation, writes about them: "Hebrew Israelites practice a theology that says God’s chosen ones — black, Hispanic and Native American people — have strayed and need to be led back to righteousness." (I'm not sure, if "to righteousness" they will come by attacking and vilifying both White Christians and Indians?)
(and for NYT it is probably a chief motto of this happening, if they placed it in the introduction, or is it there only for the little-literate, who won't reach more further in an article? Both the Title and URL of the article are evidently a bait for a target group.), so it supports and pointedly incites this anti-white hysteria of dark people, in order to conceal, that they pretend this about themselves, they strive to induce other fanatics, so that they tell it too and they would not be the only self-elected supremacists and sole unjustified racists...?)

(It ("bhi") looks like a stupid and innocent joke, but that, how jews wrongly translated the Bible, if someone is "hebrew israelite", then it seemingly justifies him to come into the "promised land" and exterminate original population?! "Black, Hispanic and Native American people" by this propaganda the jews (do you perchance doubt, who instilled them this fairy tale "hebrew israelites"??) openly prepare, that they come to the promised land and exterminate original white population! It is a very evil and dangerous mendacious (untrue) propaganda... If you look, how they propagate everywhere, how are those "White" evil and wicked (wrong), no one will regret, when the brown "People of Color" will finally get rid of that menace...? But from that, who foremost spreads this hate against "White Supremacists", in Media and on Twitter, it is visible, what the jews in this עמרה "Amera" (in greek distorted as "Gomorrah") prepare...)
(jak šéf-čert těch ďábelských štváčů, (jménem "Šéf Popely Izraele z domu Azrael" (nebo "Šéf Plody Izraele..."?) z nory "Požitek blesků" (původně od slova Breukelen "Bažina" - Marshland) v Pětiměstí (Iz19:18!), zřejmě z té, co se má jmenovat "ha Heress" "Zpuštění"?), později vysssvětluje: "bylo to probodávající, jejich duše byla vyrvávány"... což byl zřejmě hlavní účel této akce z jeho strany, ale moc se mu to nepovedlo, víra a morálka chlapců byla neochvějná...) (as the arch-chert of those devil's preachers, "Chief Efraim Israel of the House of Israel from Brooklyn", exsplains later: "it was piercing, their souls was getting ripped"... which seems like a main reason for this action from his side, but he didn't succeed much, the Faith and Morals of the christian boys was unwavering, owing probably to a supreme education methods foremost, and gender-dependent prevalence of self-control and reason above feelings...)
(a ani není příliš překvapivé, že Démona (Dimona), výrobna Izraelských jaderných bomb, se pyšní i štvaním tohoto Globálního Exodu Černých již od 1967 (fotografie s keywordem נבטים znamená "nahlížení s potěšením"?), a přečtěte si to ještě všímajíce si, že "Passover" (Pascha) znamená masová vražda "Egypťanů" v uvažování Izraelců: "New World Passover, Welcome from All Lands"... Ale pokud afričané jsou prý Izraelci, nepředpokládejte, že "Egypťané" jsou ti z Afriky kolem Nilu v této pokřivené pověře, a zřejmě ani Kenaánci a Emorejci atd nebudou arabové v Levantu...?
Myslíte, že černoši chápou, že když mají prý dělat "Great Exodus into the Idea of WHOLE", že se tím nemyslí Celý Svět, ale Idea duchovní Celosti?)

(Nejspíš je to také snaha, aby lidé odmítli Bibli celkově, protože ve Špatných rukou se může stát Nebezpečná...?!),
(and not so much surprisingly, by some coincidence the Daemona (Dimona), the production site of Israel Nuclear Weapons, boasts also of stirring this Global Exodus of Blacks since 1967 (photo with keyword נבטים means "regarded with pleasure"?), and read it once again while noting, that "Passover" means mass murder of "Egyptians" in Israelite thinking: "New World Passover, Welcome from All Lands"... But if Africans are supposedly "Israelites", don't expect "Egyptians" to be those in Africa arround Nile in this distorted superstition, and probably neither Kenaanites or Emori etc will be arabs in Levant...?
Do you think, that blacks understand, that if they should supposedly make "Great Exodus into the Idea of WHOLE", that it is not considered Whole World, but Idea of spiritual Wholeness?)

(Most probably it is also a struggle, so that people reject Bible as a whole, because in Bad hands it may become Dangerous...?!),

a inu, kde se vzal, tu se vzal, jako na zavolanou přikvapil indiánský shaman s bubínkem, prý uklidnit situaci (možná, ale alespoň ve třech dalších věcech potom sprostě lhal, tak je otázka, proč to vlastně dělal? Velmi pravděpodobně byl ale poslán nějakým dobrým indiánským duchem...), and well, somehow appeared and rushed in an indian (indigenous american) shaman with a snare drum (handdrum), supposedly to appease the situation (perhaps, but then he in at least three other things indecently lied, so it is a question, why did he do that? Very probably he was sent by some good indian spirit...),
a zatímco bubnoval (několik minut) do obličeje mladíkovi uprostřed skupinky
(což bylo zneužito Propagandou, že jej prý Skupinka mladíků obklopila)
(a zatímco temní ďáblovi štváči volali o nukleární skáze Ameriky, o střílení ve školách, že vše co vlastníme je jen díky krveprolití jejich lidí, a různá rouhání, urážky a bludy o "barevném" Ježíšovi přicházejícím jim nakopat "prdel"...),
and while he drummed (multiple minutes) into the face of the youngster in the middle of the group
(which was abused by the Propaganda, that a Group of youngsters supposedly encircled him...)
(and while the dark devil's preachers have been crying about nuclear destruction of America , about school shooters, and that all we own is due to a bloodshed of their people and various blasphemies and insults and blunders about colored Jesus coming back to kick your bad?crackers? ass ...),
ten se na něj prý "šklebil" (smirk)
(a ovšem mezitím ještě stihnul uklidňovat spolužáky),
he just smirked (smiled, grimaced) at him,
tedy podle režimu 1984 US-liberals se zřejmě dopustil Facecrime !
(Abych nebyl desinterpretován, má ten mladík (Nick Sandmann) mou maximální podporu a měl by ji, i kdyby mu řekl cokoliv, rasismus není žádný zločin, ale on mu neřekl nic a jen se usmíval a prý myslel na to, aby už šel pryč a neobtěžoval, jak jsem pochopil z rozhovoru...),
navíc měl na hlavě symbol podpory současného prezidenta,
(zvoleného Lidem proti vůli ZOG, Propagandy Médiálních Manipulátorů a zFanatizovaných Šílenců),
tedy projevil politicky netolerovatelný postoj,
a k tomu všemu je prý Bílý - což je zřejmě nejhorší provinění,
být Bílý a nekát se studem a neplazit se za to v omluvách... (?)
so according to the regime of 1984 US-liberals he palpably commited a Facecrime !
(So that I am not desinterpreted, the youngster (Nick Sandmann) has my maximal support, and he would have it, even if he told him whatever, racialism (racism) is not any crime, but he did not tell anything and just smiled and supposedly thought, so that he goes away and stops to annoy, as I understood from the interview...),
and moreover on his head he had a symbol of support of current president,
(elected by The People against the will of ZOG, Propaganda of Media Manipulators and Fanaticised Lunatics),
so that he manifested a politically intolerable attitude,
and onto all of that he is supposedly White (actually he is "Light" or "Pink" or "Colorful", but "White" is a racist slur same as "Nigger" or "Black", both are wrong color labels, neither they are "black", they are "brown" or "dark" ...), which is the worst offence,
to be "White" and not to repent in shame and not to grovel for that in apologies... (?)
Pak ale konečně přijel ten autobus, učitelé odvedli děti, a temní ďáblovi štváči dál pokračovali se svým rouháním a urážením až do naprosté temnoty.
(Jen si tak říkám, jaké a jestli pod těmi šátky a hřívami měli rohy? Úplně jak vystřižení z nějaké pohádky... Je to škoda, že Američané nemají ty správné pohádky, aby poznali čerta, když ho vídají...)
    But then finally the bus came, teachers led children away, and the dark devil's mongers continued with their blasphemies and insults until utter darkness.
(I just muse, whether they had horns below those headscarfs and manes? Almost like from some fairy-tale... It's a pitty that you americans do not have nice right fairy-tales, so that you do not recognize a "chert", if you see him (it)...)
...
Nájemná děvka vlastizrádných ne-Demokratů (jež plánují zničit svět hloupostí Američanů v roce 2020 porážkou Trumpa) pilně spustila fanatickou propagandu ještě v pátek večer a v noci, plně ukazujíc Digital-Mob effect s videi s 12M shlédnutí, desetitisíci re-tweetů a statisíci shlédnutí na Instagramu. Od 4 hodin ráno místního času se přidali aktivisté a v sobotu dopoledne se přihlásila (((média)))... (Tak nějak nechápu, proč nedodržovali svůj Šabat? Možná na to mají Šábes-góje...?) Rental harlot of treasonous non-Democrats (who plan to destroy the world by the stupidity of Americans in year 2020 by defeating Trump) industriously spawned a fanatic propaganda already at friday evening and night, fully showing a Digital-Mob effect with videos with 12M views, tens of thousands of re-tweets and hundred of thousands views on Instagram. Since 4 am local time activits joined and on saturday morning enrolled the (((media)))... (I somehow don't understand, why they didn't observe their Shabat? Perhaphs they've got their Shabes-goim for that...?)
Hlavní štáb Fanatické Propagandy CNN neváhal a bez jakéhokoliv dalšího ověřování začal štvát nenávist...
(Tedy na základě cca 50s videa kolujícího na Twitteru, zcela vytrženého z kontextu a doplněného štvaním fanatiků, jim stačilo jako podklad k desítkám minut štvaní?)
Headquarters of Fanatic Propaganda CNN did not hesitate and without any further verification started to incite hatred...
(Based on 50s video circulating on Twitter, absolutely out of context and supplemented with incitement of fanatics was enough for them as a foundation for tens of minutes of incitement?)
Ti, kteří nedávno štvali nenávist proti hrdinovi Julian von Abele (student, který prý vydal nedávno knihu o kvantové mechanice),
z nichž třeba "Jákob Moudrý" požadoval za větu "Civilizaci vybudovali bílí lidé" (kterou z něj v opilosti vypáčily hysterické spolužačky zopakovat ji na kameru: "řekni to ještě jednou, my si tě natočíme!") jej vyloučit z Univerzity a způsobit mu pustou (bleak) budoucnost...
Those, who recently incited hatred against heroic Julian von Abele (student, who supposedly recently published a book about quantum physics),
of which some "Jacob the Wise" demanded for the sentence "Civilization was built by White people" (which was levered from him by hysterical she-classmates to repeat it onto a camera: "tell it once again, so we can record you!") to expel him from the University and cause him a bleak future...
Ani NYT (zde nějaká (((Sarah Mervosh)))...) nelenili a bez ověřování začali štvát nenávist...
(jen jaksi nechápu, proč tam je tahle fotografie? Když to nejsou ani "indigenous" ani "male-only catholics in MAGA hats"... Ale inu byli tam také...)
A ovšem jde to dobře v rámci jejich anti-christian tažení proti Křesťanským školám, tak proč se namáhat dalším ověřováním známé Agendy?
Neither NYT (here some (((Sarah Mervosh)))...) were not idle and without any verification started to incite hatred...
(I somehow do not understand, why is there this photo? If these are neither "indigenous" nor "male-only catholics in MAGA hats"... But they were present there too...)
And of cause it runs well in the scope of their anti-christian crussade against Christian schools, so why to bother with any other verification of well-known Agenda?
A mnozí další se přidali... And many others joined...
A zvedla se ovšem i fanatická sekta (((Twitteráti))) ... And admittedly the fanatic sect (((Twitterati))) (Twitterates) rose up also...
(((Rich Lowry))), politický komentátor lžidomédií štvoucí válku proti Iránu, neopomněl vnucovat perspektivu Církve... (((Rich Lowry))), political commentator of liewmedia inciting war against Iran, did not omit to impose the ecclesia (church) perspective...
...
Ani poslanci nelenili, třeba Omara iLhánová ještě po zveřejnění podrobností sprostě lhala,

Ale víte, Sancta Simplicitas, chtěl jsem vyjádřit mé díky a podporu pro její odvahu nebo neuváženost říct část evidentní Pravdy o AIPAC, té Šelmě, uchvacující politiku USA a světa...

Je jedním z Nejvážnějších Nebezpečí pro Lidstvo Světa...

Všichni, kdo nařkli Ilhan Omar z Anti-Semitismu pro její nesmělé tweety o AIPAC jsou váš a náš problém a skuteční nepřátelé Amerického lidu... (protože jinde si toho nevšimli, ale nepřátelé jsou všude...)

Všichni jste dokola slyšeli (v USA zejména) dost o Russia Russia Russia, ovlivňování politiky a voleb, a jaký je to nepřítel...
Ve skutečnosti to je רשע , znamená to zlý a špatný, a mělo to být všechno řečeno o Izraeli a Židech, takže nyní si přetočte zpátky všechny politické řeči ve své hlavě a vzpomeňte si, že to ve skutečnosti bylo řečeno o židech a Izraeli, ale protože jsou Lháři (J 8:44), synové Ďábla, jen pořád křičí "Russia", abyste neviděli zřejmé...

Nyní mi řekněte, proč je problém tohle říct o židech a Izraeli, a nebyl problém to samé pořád dokola říkat o rusech a Rusku ?!
To je totiž důkaz tohoto problému...
Neither deputies were idle, for example Ilhan Omar even after the publication of details indecently lied,

But you know, Sancta Simplicitas, I wanted to express my thanks and support for her bravery or unforethoughtfulness to tell part of the obvious Truth about AIPAC, the Beast seizing the US and World politics...

It is one of the Gravest Dangers to Humanity worldwide...

ALL, who accused Ilhan Omar of Anti-Semitism for her shy AIPAC tweets are your and our problem and true enemies of the American people.

You were all hearing enough about Russia Russia Russia, influencing politics and elections, being enemy...
It's actually רשע , it means Wicked, and it should have all been said about Israel and Jews, so now rewind all your politics talk in your head and remember, that it was said about Jews, but as they are liars (J8:44, J8:31-47), son of Devil, they just all cry "Russia", so that you do not see the obvious...

Now tell me, why is it problem to say this about Jews, and it was not problem to tell it all over again about Russians ?!
That is the proof of that problem...
nebo (((Bill Krystol))), (anti-Trumpovská štěnice Republikánů), volal rovnou na Prezidenta, aby se shamanovi omluvil za Bílé Katolíky, srovnávaje to s válečným štváčem Kainem, který by se prý jistě omluvil, protože zřejmě drze se šklebit na obtěžujícího blázna je horší, než podpora ISIS a mnoha válek ve světě, or (((Bill Kristol))), (anti-Trump chinch (louse,leech?) of GOP), called directly onto the President, so that he apologizes to the Shaman for the White Catholics, comparing that with the warmonger Cain, who would supposedly surely have already apologized, because it seems, that to cheekily smirk onto a harassing lunatic is worse, than support of ISIS and many wars in the world,
nicméně tento zřejmě překročil červenou čáru, protože byl za tyto tweety vyhozen z práce a dobře mu tak, když za toto "třímání nadvlády" (wield dominion) pomocí šklebu středoškoláka s nesprávnou barvou kůže si přál jejich smrt, včetně rodičů, but this one probably crossed the red line, because he was laid off from work for these tweets and rightly so, if for this "wielding of dominion" by the smirk of a highschool student with incorrect color of skin he wished their death, including their parents,
ale nebyl sám, třeba tento (zřejmě nějaký producent v Disney? Jistě? vaše děti krmí lahodnými pohádkami, n'est-ce pas?) si přál strkat je do štěpkovače čepicí napřed, and he was not alone, for example this one (possibly some producent in Disney? Surely? he feeds your children some delicious (delicate) fairy tales, n'est-ce pas?) wished to push them into the woodchipper hats first,
nebo je předhodit do žraločí nádrže, or to throw them into the shark tank,
nebo alespoň vyhodit ze školy...

(ale nebyl vyhozen a již za dva týdny se na naléhání právníka směl do školy vrátit... Tak nevím, jestli měla škola strach o pověst, nebo z teroristických útoků, nebo jsou to takoví bigoti, že by s perzekucí souhlasili? Nevím...)

or at least expel them from school...
(You americans somehow do not appreciate, how this is so much similar to east-Europe bolsheviks (communists), but even much much worse...)

(but he was not expelled and already after two weeks, after urging by the lawyer, he could return to the school... So I do not know, if the school was afraid for it's reputation, scared of terrorist threats, or are they such bigots, that they would agree with the persecution? I do not know...)
Nebo byla nenávist přenášena na jejich rodiče za činy jejich dětí... Or the hatred was transfered onto their parents for the deeds of their children...
Levicový aktivista a hudebník (tedy profesionál, zneužívající kulturní popularitu k politickému vlivu) vyzýval ke střelbě a upálení školáků i s celou školou...
Myslíte, že to myslel jen jako vtip?
A víte jistě, že je to také jisté jeho fanouškům (od slova "fanatický" nebo "fandit"?)...?
Far-left activist and musician (and so a professional, exploiting cultural popularity for political influence) exhorted to shooting and burning the schoolboys including the whole school...
Do you think, that he thought it as a joke?
And are you sure, that his fans (as from the word "fanatic") know it surely too...?
Zatímco Martin Shkreli byl zavřen do vězení mezi muslimské gangstery za to, že nabízel odměnu za jeden vlas z Hillary Clinton, tenhle další country zpěvák, (((Ben Isaac Hoffman))) s přezdívkou Wheeler Walker, nabízející odměnu za zdokumentované sexuální násilí (nakopat do k...í), zřejmě ujde bez trestu i pokárání...?

(a ovšem dvě tamní křesťanské školy musely být (na několik? dní) zavřeny z bezpečnostních důvodů a místní kurie dostala výhružky bombovým terorismem)
While Martin Shkreli was locked into the criminal among muslim gangsters, because he offered a reward for one hair from Hillary Clinton, this another country singer, (((Ben Isaac Hoffman))) nick-named Wheeler Walker, offering a reward for a documented sexual violence (punch in the nuts), will probably escape the punishment and rebuke...?

(and two local schools have been closed (for few? days) in light of safety issues and curia offices received bomb terrorism threats)
Kathy Griffin, jež má dodnes na svém twitterovém účtu logo, připomínající, čím přetekla míra i u CNN, když po vzoru fanatiků ISIS třímala maketou Trumpovy hlavy,
(Akorát nyní takhle třímá Planetou? Co tím chtěla říct?),
Kathy Griffin, that to this day has got a twitter account logo reminding, by which overflowed tolerance even of CNN, when she inspired by ISIS fanatics wielded a dummy of Trump's head,
(Just now she wields this way the Planet? What did she want to say by that?),
také neopomněla požadovat zahanbovat je a udávat jména a tím na ně de-facto posílat všemožné rozzuřené fanatiky jim fyzicky i sociálně ublížit, (ta má zřejmě v odběru přátel v Twitteru tyhle ThinkProgress, ti byli velmi "pohotoví" se svou reportáží... Progress jako "Pokrok"... Řekl bych ale, že mají našlápnuto do Pekla na Zemi spíš než k nějaké světlé budoucnosti... Ti to převzali od indiánů News Maven, kteří se také neobtěžovali ověřováním, třeba že jejich indián není Vietnam-war veteran a že ve Vietnamu nikdy nebyl, i když historii rasového obtěžování jej si neváhali vyhledat nebo ji již znali, ale i ti se odkazují na již existující vřavu na Twitteru... Ti se v článku, kde se lze mimo jiné dočíst, jak ustrašenou a rychlou obrannou reakci zaujala ta škola, odkazují na Cincinnati Enquirer, který byl celkem vyvážený, již informoval o šílenství na twitteru, i o existenci delšího videa, které rozporuje rétoriku štváčů z řad Twitterátů! Tedy ne, že by se to delší video vynořilo pozdě, již od začátku bylo k dispozici...? Ale archive.org je má až z 22.1., tedy až po třech dnech, a je otázka, co tam bylo původně?)
also did not omit to demand to shame them and to request (denounce) the names and by that de-facto send onto them all possible infuriated fanatics to physically and socially harm them, (she probably has got in the Twitter feed of friends these ThinkProgress, those were very "nimble" with their report... "Progress" as a "Stepping ahead"... But I would consider, that they have stepped forward to the Hell on Earth rather than to some bright future... They adopted it from the indians (native americans) News Maven, who also did not bother with a verification, for example that their indian (native american) is not a "Vietnam-war veteran" and never was in Vietnam, although a history of racist harassment of him they did not hesitate to look up or they already knew it, and they also refer to an existing uproar on the Twitter... Those in the article, where it is possible to read, how scared and fast was the defensive reaction of that school, reference the Cincinnati Enquirer, which was quite balanced, already informing about the frenzy on the Twitter, and about existence of the longer video, which contradicts the rhetoric of the inciters among the Twitterati ranks! So it was not such, that the longer video surfaced too late, was it available from the beginning...? But archive.org has got it only from Jan 22, so after three days, and it is a question, what was there originally?)
(Gn19:5 "A volali ke Skrytí (=Lót) a řekli mu (~zda-li) kde ti mužové, kteří vešli k tobě tu noc, vyvěď je k nám, aby poznali jsme je." Já jen děkuji Bohu, že v téhle Gomoře se tentokrát snad našlo dost spravedlivých...)
(Mt24:9 "Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.")
(Gn19:5 "And they called unto Hiding (=Lot), and said unto him: Where are the men, which came in to thee this night? Bring them out unto us, that we may recognize them." I just thank God, that in this Gomorrah this time have been found enough righteous ones...)
(Mt24:9 "Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and you shall be hated of all nations for my name's sake.")
Zatímco aktivistky March for Life, jež také spěchaly s odsouzením mladíků, s omluvou (po zjištění podrobností) si radši opatrně dají na čas (nemají to v té bolshevické zemi věru jednoduché a opatrnosti není nikdy nazbyt), While activists from "March for Life", who also hastened to condemn the youngsters, with the apology (after learning about the details) they will rather cautiously tarry (they do not have it easy in this bolshevik (communistic) land and there is never enough circumspection),
Jak Richard Stengel, podporovatel oddaného komunistického teroristy N.Mandela, sice správně poukázal, ale na nesprávnou stranu, ještě dlouho budeme sklízet jedovaté plody zfanatizované generace neo-komunistických "liberálů"... How Richard Stengel, supporter of devoted communistic terrorist N.Mandela, correctly pointed out, but onto the wrong direction, we will reap the toxic harvest from this fanaticized generation of neo-communist "liberals" for rather long time...
Poté, co se zjistilo, že to je shamanská past na Lháře a Fanatiky, byli chudáci mladí Katolíci obviněni, že prý byli spaseni temnou magií...?!
(To je ovšem jen "Tříska a Trám", neboť temná magie je spíš tahle Mediální Manipulace...)
After it was ascertained, that it is a shamanic trap (pitfall) for Liars and Fanatics, the poor young Catholics were accused, that they were redeemed by a dark magic...?!
(Actually, it is "Splinter and Beam" and dark magic is Media Manipulation...)
WaPo dál lže i přesto, že tou dobou již bylo známo, že to nebyl veterán vrahů z vietnamu, zapomněli uvést "Black" v názvu "Hebrew Israelites" - tedy tam nechali jen lež z toho názvu ale vymazali z něj jediný pravdivý kvalifikátor (který třeba nemate ty, kteří již vědí a jsou přesvědčeni, že "Hebrew Israelites" jsou přece černoši - vy jste to nevěděli? Ani já ne... Nebo až to někdo bude číst za pár let, třeba bude zmaten, že tam byli rasističtí židé, a bude za to snadno nachytán a lynčován...?) (Ono je to spíš tím, že říct "Black" nebo "Nigger" je urážka k upálení říkajícího, ale říct "White" je nástroj k upálení osočené oběti...),
ale neopomíná útočit na novináře, kteří se studentů zastali...
WaPo continues to lie despite it was already known, that he was not a Vietnam-war slayer veteran, and they forgot to mention "Black" in the name "Hebrew Israelites" - so they leaved there the lie from that name but erased from it the single true qualifier (which name perhaps does not confuse those, who already know and are convinced, that "Hebrew Israelites" are niggers (blacks) - didn't you know that? Neither I did... Or if someone will read it after few years, perhaps he will be confused, that there were racist jews, and will easily swallow the bait and be lynched...?) (It's rather because to say "Black" or "Nigger" is offence for burning on the stack of that saying it, but to say "White" is a tool for burning on the stack the accused victim...),
and it does not omit to attack the journalists, who defended (took sides with) the students...
I ve Wikipedii se strhly obvyklé bitvy, dokonce zahrnující až tak vysoké šarže, jako Veterány Editorů, Grandy Tutnumů, konzultanty prodejců dietních doplňků a odborníky na invazivní hmyz (ale ten nebyl ani zdaleka nejhorší z pomlouvačů, byli tam vytrvalejší), ale tentokrát vyjímečně v článcích zvítězila prozatím Pravda a ne Vytrvalejší Lháři... Even in Wikipedia erupted usual battles, even involving so high ranks, as Veteran Editors, Grand Tutnums, consultants of dietary supplements and experts on invasive insects (but that one was not by far worst of slanderers, there were more obstinate), but this time exceptionally in the articles Truth has won meanwhile and not the more Obstinate Liars...
Zřejmě ani katolická diecéze neváhala s odsuzujícím verdiktem příliš brzy...
(ale Biskup se celkem brzy nato slušně veřejně omluvil alespoň rodičům, ale možná se studentům omluvil alespoň privátně?)

(Drazí zbloudilí spoluvěřící přátelé, není žádná "nezasloužená důstojnost" člověka, to byl jen ďábelský podvod jidášů... Tím spíš, když se chová jako klaun... I kdyby byl obrazem Boha, je to jen Idolatrické uctívání Obrazů, Laodicejská hereze... Ale vy to nyní již používáte jako Zbraň Zrady!
Vaše podpora migrace je braní chleba dětem a házení jej psům (Mk7:27 - Odešla do svého domu...)
Ale nyní nejen chleba, ale též životů.
Nemají žádné právo opustit své chudé tam a přijít si užívat nezaslouženou prosperitu sem.)

Seemingly neither the catholic diocese did not hesitate with the condemning verdict too soon...
(but the Bishop quite soon befittingly publicly apologized at least to parents, but perhaps to students he apologized at least privately?)

(Dear straying co-believer friends, there is no "undeserved dignity" of man, it was just a diabolic deception of judases... More so, if he behaves like a clown... Even if he was an image of God, it would be just Idolatrous veneration of Images, heresy of Laodicea... But you use it now as a Weapon of Treason!
Your support of migration is taking the children's bread and casting it unto the dogs (Mk7:27 - ... she has come to her house...)
But now not only bread, but the lives too.
They have got no right to abandon their poor there and come here to enjoy an undeserved prosperity.)
Arcidiecéze se ovšem ani trochu neomluvila, ta jen vysvětlila své špatné a zlé stanovisko, a politovala, že jí to pokazilo její politickou akci...
Ta by se za něj ale měla především omluvit národu a svým věřícím...
But Archdiocese of Baltimore did not apologize even not a little, they just clarified their wrong and evil standpoint, and regretted, that it marred their political action...
But they should rather apologize for it (for that standpoint) foremost to the nation and their worshippers...
...
Ale alespoň některá média dala férově prostor i pro obhajobu Bílých chlapců, třeba tato pěkná slečna z NBC News natočila s obviněným mladíkem interview... But at least some media gave a fair space for the plea (defense) of the White boys, for example this beautiful lady from NBC News recorded an interview with the accused lad...
Reakce Bolševických Fanatiků ze Sekty Twitteráti jsou ale obludné...
[2] [3] [4] [5] [6]
But the reactions of the Bolshevik Fanatics from the Twitterati Sect are monstrous...
Inu, nesmíte ani vyslovit nějakou obranu svého postoje, ale i němý Škleb je prý Zbraň, vzbuzující nenávist fanatiček, protože je výrazem sociální třídy, rasy a pohlaví (genderu), které tyto fanatičky nenávidí...
(Takové jako vy, chodící po ulicích plné nenávisti s transparenty "Stop the hate", by si nejvíc měly uvědomit, že to právě ony jsou plné nenávisti, že perfektně znázorňují podobenství Tříska a Trám. A vaše "demontáž silových struktur" ničí to, co především chrání dobré ženy...
Protože Patriarchát je kolektivní Láska mužů k ženám a dětem, kterou ale tyhle feministické běhny rozbíjejí, ke škodě především žen a dětí...)
Well, you are denied to utter any defence of your stance, but also a mute Grimace is said to be a Weapon, inciting hatred of the she-fanatics, because it is an expression of a social class, race and gender, which these she-fanatics hate... (The likes of you, walking in streets full of hatred with transparents "Stop the hate", should foremost become aware, that it's actually them, who is most full of hatred, that they perfectly exhibit the Splinter&Beem parable... And your "dismantling of power structures" destroys that, what protects best the good women... Because PATRIARCHY is collective LOVE of women and children by men, which these feministic harlots try to destroy, to the harm of women and children foremost...)
...
Ani prezident Trump si toho neopomněl všimnout, ten se zas naopak spravedlivě zastal skutečných obětí, kterými byli Covington Catholics...

Což neopomněli ve WaPo kritizovat jako skirmish in culture war about ‘toxic masculinity’ [sic!].
A ovšem zpráva se dostala až za oceán, kde naopak třeba článek v Haaretz z 23.1.2019 je kupodivu již celkem férový, možná i proto, že tou dobou již bylo zřejmé, že to je past na lháře...

Víte, je to škoda, že se to provalilo takhle rychle a měli jen tři dny (víkend a pondělí) na to se ztrapnit. Kdyby to trvalo aspoň týden, spadlo by do téhle pasti na fanatické lháře víc Médií...
And even the president Trump did not omit to notice it, he contrariwise fairly defended the true victims, which were the Covington Catholics...

Which WaPo did not omit to criticise as a skirmish in culture war about ‘toxic masculinity’ [sic!].
And even the message reached behind the ocean, where contrariwise the article in Haaretz from 2019-01-23 is already surprisingly quite fair, perhaps also because by that time it was clear, that it is a trap for liars...

You see, it is a pitty, that it was revealed that soon and they (all those fanatics) had just three days (a weekend and a monday) to expose their disgrace. If it lasted at least a week, more Media would fall into this liar pitfall (trap)...
...
Třeba Steve King si nedávno během interview dovolil nesměle vyslovit větu:
“White nationalist, white supremacist, Western civilization — how did that language become offensive?” King told The New York Times. “Why did I sit in classes teaching me about the merits of our history and our civilization?”
a žádná omluva nebo vysvětlení se již nepřijímají, prostě to jednou vyslovil a je nesmazatelně a navěky vyvrhel,
což bylo označeno nějakým McCarthy (je ta podobnost jmen náhodná?), šéfem nějaké frakce jeho strany:
"That language has no place in America -- that is not the America I know, and it's most definitely not the party of Lincoln," McCarthy said.
pokračující nějakou banální apologetikou, ale Steve King byl funkcí v kongresu zbaven...
(Toto je zrovna jeden z mála spravedlivých kongresmanů, proto ho tolik (((nenávidí)))...)
For example Steve King recently dared to timidly utter a sentence:
“White nationalist, white supremacist, Western civilization — how did that language become offensive?” King told The New York Times. “Why did I sit in classes teaching me about the merits of our history and our civilization?”
and no excuse or explanation will be accepted any more, simply once when he uttered it and he is indelibly and forever an outcast,
which was labeled by some McCarthy (is that similarity of the names random?), chief of some fraction of his party:
"That language has no place in America -- that is not the America I know, and it's most definitely not the party of Lincoln," McCarthy said.
and continuing with some banal apologetics, but Steve King was dismissed from the congress functions...
(Just this is one from few righteous congressmen, therefore they so much (((hate))) him...)
Nebo jak statečný vědec James Watson, držitel nobelovy ceny za genetiku, byl zbaven nějakých akademických titulů za to, že odmítl odvolat evidentní Pravdu, že IQ závisí především na genech...
(Ne náhodou to připomíná Galilea... Co to s tím má společného? Inu, je také terčem této fanatické nenávisti anti-rasistických lhářů...)

 
Or how a brave scientist James Watson, nobel award winner for the genetics, was deprived of some honorary titles by a liar laboratory, because he refused to recant an evident Truth, that IQ depends foremost on the genes...
(If it reminds you of Galilei, you are right... What does it have in common with this case? Well, he is also a target of this fanatic hatred of anti-racist liars...)
Ještě že mají Fox News alespoň čestného Tucker Carlson, díky Bohu za něj...
Férový žurnalista...
It's a good thing, that Fox News have at least this honest Tucker Carlson, thanks God for him...
Fair journalist...
Vysvětlení samotných studentů Covington Catholic na obrázku,
podrobnější vysvětlení přímo od Nicka Sandmanna,
Explanation of those Covington Catholic students themselves on picture,
a more detailed explanation from Nick Sandmann himself,
ale pokud máte alespoň 15 minut času (a umíte-li anglicky aspoň číst titulky), tak viz video (YouTube lSkpPaiUF8s) od jejich právníka, a pokud by bylo zcenzurováno, jako se často děje, nahrajeme ho jinam... but if you have at least 15 minutes of time, than see a video (YouTube lSkpPaiUF8s) from their attorney, and if it was censored, as so often happens, we will upload it elsewhere...
...
Ovšem velmi pravděpodobně následkem tohoto faux-pas, nemálo štváčů obludné propagandy z řad novinářů (BuzzFeed,HuffingtonPost) bylo konečně vyhozeno... But very probably due to this faux-pas, not a few instigators of this monstrous propaganda from the ranks of journalists (BuzzFeed,HuffingtonPost) was finally laid off...
Z Feministické Propagandy HuffingtonPost vyhodili dokonce i Andělku Chloe, jež s doktorátem z Romantických Komedií fanatizuje pomocí gender politics, From the Feminist Propaganda outlet HuffingtonPost they laid off even the Angelic Chloe, which with a literal PhD in Romantic Comedies under her belt incites fanaticism by a gender politics,
i slečnu (((Goldberg))), jež v době, kdy se jedná o záchranu národa před invazí ilegálů, píše (zřejmě srdceryvné?) příběhy o nedostatku tampónů, jež bylo způsobeno vydíráním bolshevických liberálů (prý "Democrats"), ale nepochybuji, že z toho viní Trumpa, ač jsem si to neověřil, a v tomto svém životním poslání (tedy psát o tampónech a o nerovnosti rovných a rovnosti nerovných) bude pokračovat, i když byla vyhozena, and also miss (((Goldberg))), who in the time, when it is bargained about the salvage of a nation from an incursion of illegals, writes (probably heartbreaking?) stories about lack of tampons, which was caused by bolshevik liberals' (communists, supposedly "Democrats") extortion (blackmailing), but I do not doubt, that she accuses Trump from that, although I did not verify it, and in this life mission of her (writing about tampons and about inequality of equal ones and equality of inequal ones) will continue, even if she was laid off,
i slečnu Lauru, také se zabývající gender politics
(ta je také na té spodní koláži, vlevo dole píše:
"There is no such thing as racism against white people..."
Myslíte, že se jen mýlí, nebo účelově lže?)
,
and also miss Laura, also dealing with gender politics
(she is also on that collage on the bottom of this page, on left bottom she writes:
"There is no such thing as racism against white people..."
Do you think, that she is just mistaken , or does she purposefully lie?)
,
i štváčku jihoamerických ilegálů a vetřelců (invader), ("uplift" znamená zřejmě "povzbudit" a "latino" jsou v USA nelegální cizáci, skoro by se dalo říct, že to je vlastizrada?) ... and also the inciter of south-american illegals and invaders, (does "uplift" mean "embolden"? And "latino" are in USA illegal aliens, almost it can be said, that it is a high treason?) ...
A ovšem protože leckdo začal vyhozeným žurnálistům navrhovat, že když chtějí práci, ať se třeba naučí programovat, tak jako to oni před nedávnem radili horníkům propuštěným kvůli Klimatickému Byznysu, And indeed because various people started to propose to the laid of journalists, that if they want work, then for example learn to code, same as they (pro-Obama liberals?) recently advised to the miners laid off because of Climatic Bussiness,
a ovšem z Infowars neopomněli připomenout, že právě tito žurnalisté a jejich političtí spojenci v Kongresu a Kartel Nadnárodních Technologických Gigantů se snažili připravit Infowars o živobytí celkem nedávno, and from Infowars they did not omit to remember, that just these journalists and their political allies in Congress and a Cartel of Supranational (Globalistic) Technological Gigants strived to cost everyone of Infowars their livelihood quite recently,
byli za to vtipálci posíláni do Pekla symbolického the punsters (jokers) were due to it refered to the symbolical Hell
i do vulkanického pekla Vesuv and also to the vulcanic hell of Vesuvius
a po radě, že naučit se programovat může být i výhodné, aby si ucpali twitterové uši a nemuseli poslouchat hlasy oponentů, and after an advice, that learning to code can also be advantageous in order to gag and obturate their twitter ears, so that they need not listen to the voices of the opponents,
inu, ti si zřejmě místo učení se programovat radši stěžovali Velkému Bratru (G.T.F.O.)
(což nepřehlédl bystrý Tucker Carlson, někdy si to možná najdu, co o tom říkal),
well, instead of learning to code they rather complained to the Big Brother
(which was not overlooked by the insightful Tucker Carlson, sometimes I will probably look it up, what did he say about that),
takže z neoficiálních zdrojů se již proslýchá, že Twitter označil rady bývalým žurnalistům, aby se naučili radši programovat, za abusive behaviour and targeted harassment a bude se to zřejmě trestat Twitterovou popravou (zablokováním Twitterových účtů)...
Uvidíme...
so from the inofficial sources it already can be heard, that Twitter labeled advices to former journalists, that they rather learn to code, as an abusive behaviour and targeted harassment and it will be probably punished by a Twitter execution (electrocution) (by blocking the Twitter accounts)...
We'll see...
A vskutku...
Inu, na Twitteru i vybízet k vraždě školáků, bílých křesťanů, není problém, ale vybízet fanatické štváče, ať se radši naučí nějakou užitečnou práci místo toho, je podnětem k umlčení nežádoucích hlasů...
And indeed...
Well, even to encourage killing schoolboys, white christians, is not a problem, but to encourage fanatic mongers, that they learn some useful work instead of it, is a reason for silencing (gagging) the undesirable voices...
...
Nicméně byla to jen banální krátká epizoda na pár dní, a fanatici sekty Twitteráti už si dávno našli nové oběti svého pronásledování, zde třeba starou paní jež sotva mluví, ale měla prý rasistické poznámky k nějaké černošce, což je evidentně opět důvod zas k dalšímu mediálnímu lynči...
(Inu, zajímalo by mě, za co tomuhle migrantovi v druhé generaci dali diplom v University of South California kromě toho, že ho zřejmě právě tam takhle zfanatizovali...?)
(when tracing back, who started this hate-mongering campaign, I reached precisely to this guy, who shared tweet video from now already deleted professional political harlot account 2020fight and is later referred by other hate-mongers... (It was spawned by non-indigenous supporters of the indigenous march.) Various (((journalists))) solicited quickly for the videos on Instagram... So after all, it was already part of venomous 2020 campaign of those traitors against Trump and The People...)
Anyhow, Breitbart has much better analysis.
However, it was just a banal short episode for few days, and the fanatics of Twitterati sect have already found other victims of their harassment, for example here an old lady who barely speaks, but she made supposedly racist remarks toward some black woman, which is evidently again a reason for another virtual lynching...
(Well, I would be interested, for which they gave a diploma from the University of South California to this migrant in second generation, beside that probably just there they fanaticized him such...?)
Indiánský šaman a jeho banda po pár dnech později přišli hlučně objasnit, že jsou jen slabomyslní žoldáci antikristovské (protikřesťanské) propagandy nějakého politického výboru...
(všimněte si, že čte připravený text přesahující jeho mentální kapacitu, který je zlý a špatný a je napsán velmi pravděpodobně židem, díky povaze a záměru jeho lží (skrýt, kdo skutečně vyhubil indiány a proč, svalujíce vinu na Katolickou (sic!) církev místo toho), který jim byl zaslán mobilem...)
Indigenous shaman and his thugs few days later came to clarify noisily, that they are just feeble-minded mercenaries of antichristian political action committee propaganda...
(notice, that he reads a prepared text overhanging his mental capacity, which is evil and wrong and written very probably by a jew due to nature and intent of it's lies (to hide, who actually exterminated indians and why, piling up the guilt onto Catholic (sic!) church instead), which was sent to them by a phone...)
(Asi by tu neměly chybět titulky...)
Filmový štáb:

Aktivisté nebo žoldáci 2020fight (anti-Trumpovský politický výbor, ne indiáni), doprovázející skupinku indiánů k provokaci (hlavní kameraman s milenkou?, záložní kameramanka, sluha osvětlovač, režisérka (přišla říct "Stop" a štáb se přišel radit? nebo že přijel ten autobus?), video LuluSays natočila malá asiatka v brýlích), slabomyslný vytrvale lhající aktivista...
Tihle tam ale byli jen jako pěšáci...
(Snímky z videa a z videa a z videa)(Probably credits should not be missing...)
Stage crew:

Activists or mercenaries of 2020fight (anti-Trump PAC, not indigenous people), accompanying group of indians for a provocation (main cameraman with a paramour?, backup camerawoman, lightning servant, directress (came to say "Stop" and crew came for advice? or came to say the bus came?), video LuluSays was taken by the small asiatic girl in glasses), feeble-minded obstinate liar activist...
But these were there only as pawns...
(Stills from video and video and video)
Právník katolických chlapců má ale kompletnější seznam FakeNews (mnozí z nich známí sérioví lháři), které se stihly o víkendu ztrapnit (tedy seznam není kompletní, leckdo zaspal):
The Washington Post, The New York Times, Cable News Network, Inc. (CNN), The Guardian, National Public Radio, TMZ, Atlantic Media Inc., Capitol Hill Publishing Corp.,
HBO, Warner Media, Conde Nast, GQ, Heavy.com, The Hill, The Atlantic, Bustle.com,
Diocese of Covington (tihle se omluvili brzy), Diocese of Lexington, Archdiocese of Louisville, Archdiocese of Baltimore,
Ana Cabrera, Sara Sidner, Erin Burnett, S.E. Cupp, Elliot C. McLaughlin, Amanda Watts, Emanuella Grinberg, Michelle Boorstein, Cleve R. Wootson Jr., Antonio Olivo, Joe Heim (WaPo), Michael E. Miller, Eli Rosenberg, Isaac Stanley-Becker, Kristine Phillips, Sarah Mervosh, Emily S. Rueb, Maggie Haberman, David Brooks, Shannon Doyne, Kurt Eichenwald, Andrea Mitchell, Savannah Guthrie (this one made fair interviews on both sides!), Joy Reid, Chuck Todd, Noah Berlatsky, Elisha Fieldstadt, Eun Kyung Kim, Bill Maher, Ilhan Omar, Elizabeth Warren, Kathy Griffin, Alyssa Milano, Jim Carrey
(Probably that woman came to announce the bus came and was not a member of that crew? It depends, if she is employee of CovCath school...)

(On monday morning CNN Bussiness requested to block account 2020fight, which was immediatelly obeyed, only to be unblocked later for deleting it completely, so it's hard to say, by what venom has it been plagueing people's minds before that. It was fake account after all, why not to block and delete it? Are they just witless, or are they evilly protecting their Party from exposure?)
(Why does almost half of those names sound jewish-like, and all of companies above, if (((they))) make just 2% of your population...?
Isn't the list anti-semitic?)
Lawyer of catholic boys has got more complete list of those FakeNews (many of them well-known serial liars), that managed to disgrace themselves over that weekend (so the list is incomplete, some slept it off)...
The Washington Post, The New York Times, Cable News Network, Inc. (CNN), The Guardian, National Public Radio, TMZ, Atlantic Media Inc., Capitol Hill Publishing Corp.,
HBO, Warner Media, Conde Nast, GQ, Heavy.com, The Hill, The Atlantic, Bustle.com,
Diocese of Covington (these apologized soon), Diocese of Lexington, Archdiocese of Louisville, Archdiocese of Baltimore,
Ana Cabrera, Sara Sidner, Erin Burnett, S.E. Cupp, Elliot C. McLaughlin, Amanda Watts, Emanuella Grinberg, Michelle Boorstein, Cleve R. Wootson Jr., Antonio Olivo, Joe Heim (WaPo), Michael E. Miller, Eli Rosenberg, Isaac Stanley-Becker, Kristine Phillips, Sarah Mervosh, Emily S. Rueb, Maggie Haberman, David Brooks, Shannon Doyne, Kurt Eichenwald, Andrea Mitchell, Savannah Guthrie (this one made fair interviews on both sides!), Joy Reid, Chuck Todd, Noah Berlatsky, Elisha Fieldstadt, Eun Kyung Kim, Bill Maher, Ilhan Omar, Elizabeth Warren, Kathy Griffin, Alyssa Milano, Jim Carrey
Naopak za mnoho jiných spravedlivých tu zmíním RT, jsem rád, že se neztrapnili předběžnou štvanicí, jako obvykle brzy popisovali skutečnost věrně a vyváženě.

Myslíte, že to Arci-Bestie NewsGuard (té jste si zatím možná nevšimli, ale to přijde?...) zohlední ve svém (zákeřném a podlém) zaslepování vás ?
Contrariwise, among many other righteous I will mention RT, I'm glad, that they did not disgrace themselves with this premature hunt, as usually they described the reality soon faithfuly and balanced...

Do you think, that Arch-Beast NewsGuard will take that into account in it's (insidious and wicked) blinding you ?
...
(Vadí vám na této karikatuře víc to, do jakého tvaru jsem ji zdeformoval, nebo to, čím deformují americkou populaci ti, co to tam píšou...?)
(Original "rectangular" version)
(Does it annoy you about this carricature more that, into which shape I've deformed it, or that, by which deform american population those, who write that there...?)
...
Víte, ale nejhorší na téhle šarádě je to, že tohle několikaleté zfanatizování opačným směrem obrácené spravedlnosti udělali proto, aby normálním lidem skutečnou spravedlnost zhnusili a přiměli je obhajovat komunistickou rovnost.
(A obětovali na to pár pipin, vyhozených z HuffPost, aby ublížení bílí cítili zadostiučinění...)
Protože ten Světlý Katolický Chlapec ze Střední třídy je superior nejen ekonomicko-společensky, ale i svými geny, i svou morálkou, i svou na genderu závislou převahou rozumu nad city, ale vytrvalý křik těchhle fanatiček pod vlivem neo-komunistických židů především (!) o tom, že bílá je černá, že dobro je zlo a že lepší je horší, nakonec způsobí, že snáze všichni podlehnou tomu nebezpečnému bludu, že jsou si všichni se všemi rovni, a tedy zcela zbyteční a nahraditelní...
Teď bylo příliš snadné tyhle fanatičky a fanatiky obvinit z toho, jak na základě rasy, pohlaví, sociální třídy a politické příslušnosti někoho odsuzovaly, a logicky z toho pak vyvodit, že každé dělání rozdílu v rase, pohlaví a sociální prospěšnosti je špatné, a to byl účel jejich snahy...
 
But see, the worst on this charade is that this multi-year fanatization by into an opposite direction overturned justice they did, so that normal people will abhor the righteous justice and to induce them to plead for the communistic equality.
(And they sacrified few p(¡)ssies , laid off from HuffPost, so that the hurted whites feel satisfaction...)
Because that Light Catholic Boy from Middle Class is superior not only economically and societaly, but also by his genes, by his morals, and by his gender-dependent dominance of reason above feelings, and the insistent outcry (uproar) of these she-fanatics under the influence of neo-communistic jews foremost (!) about, that white is black and that good is evil and that better is worse and worse is better, will finally cause, that they more easily succumb to that dangerous blunder, that all are equal to all, and so they are entirely vain and replaceable...
Now it was too easy to accuse these she-fanatics and he-fanatics from that, how their on the basis of race, gender, social class and political affinity condemned someone, and logically conclude from it, that all notion of difference in race, gender and societal usefulness is wrong, and that was the purpose of their struggle...
 
A ovšem, i kdyby zpívali to "Build the Wall" (z čehož byli také lživě nařčeni), bylo by to velmi spravedlivé. Vy všichni uctívači Izraele, běžte se tam podívat, jak vypadá spravedlivá obrana, a přestaňte se svou jedovatou velezradou zničením ochranných zdí za účelem vyhlazení nás, bílých lidí ! And even if they were chanting that "Build the Wall" (of which they were also mendaciously accused), it would be very righteous. You all worshipers of Israel, go to look there, what the righteous defence looks like, and stop your venomous arch-treason of destroying protection walls in order to exterminate us white people !
Na tomhle obrázku, oni extrémně přehnaly ten levý dolní panel (Pol-Correct), aby vás přiměli se všichni natěsnat do toho pravého horního panelu (Equality,Communism), ale ve skutečnosti jim jde především o ten pravý dolní panel (Coudenhove Kalergi, nadvláda židovské šlechty zcela bez Světlých Křesťanů, viz Praktischer Idealismus (třeba strana 18 dole) - nezkoušejte rozporovat, že měl na mysli "židovskou šlechtu", a viz PanEuropa! - nezkoušejte rozporovat, že to EU uctívá, ale ona to není jenom EU, to jsou globalisté a jejich loutky i v USA a zejména v OSN)...
Jenže spravedlivý je jen ten levý horní panel (Justice), protože ten uprostřed nahoře (Equity fiction) je jen fikce a nefunguje, protože zákonitě vede do toho levého dolního rohu, (když se zjistí, že rovné podmínky nikdy nevedou k rovným výsledkům, ani mírně nerovné podmínky ne, teprve velmi nerovné podmínky proti lepším vedou k alespoň nějakému zisku pro ty horší, ale celkový součet je vždy horší, než v té verzi "Spravedlnost" "Justice"), a ten spodní uprostřed (Removing Structures,Destructuralization,Anarchie) je také v důsledku nefunkční, protože vše by ztratilo smysl...
 
On this picture, (((they))) have extremely overdone that lefthand bottom panel (Pol-Correct), in order to (((compel))) you to compress all of you into the righthand upper panel (Equality,Communism), but actually they strive foremost for that righthand bottom panel (Coudenhove Kalergi, hegemony of jewish nobility entirely without Light Christians, see Praktischer Idealismus (for example page 18 bottom) - do not try to contradict, that he did bear in mind the "jewish nobility", and see PanEuropa! - do not try to contradict, that EU venerates (reveres) it, but it is not only EU, these are globalists and their puppets in USA and foremost in UN)...
But righteous (just) is only the lefthand upper panel (Justice), because that middle upper one (Equity fiction) is only a fiction and it does not work, because it inevitably leads to that lefthand bottom corner, (when it will be clear, that equal conditions never lead to equal results, and neither slightly inequal conditions do, only very inequal conditions against the better lead to at-least some profit for the worse, but total sum is always worse, than in that "Justice" version), and that middle bottom one (Removing Structures,Anarchy) is also dysfunctional in consequence, because all would loose the meaning...
 
Spravedlnost není Rovnost.
Ale Spravedlnost není ani Nespravedlnost...
Commented: Justice is not Equality.
But Justice is neither an Injustice...
PS: Následkem nejen ale také tohoto provedli zřejmě útoky na Archivy. Nevím podrobnosti, jen vidím Symptomy. Archivy jsou Bič na Lháře. Řešení není v odstranění Archivů, ale v nápravě Lhářů. Uvažujte... PS: As a consequence of not only but also of this they perpetrated attacks on Archives. I do not know details, I just see Symptoms. Archives are Whips onto Liars. Solution is not removal of Archives, but Atonement of Liars. Think!