πα½ B ^
(top) (new) πα½ (Editor)
(English text in right column...)

Stránka je provizorní...   This page is provisional...

Uveřejnil jsem komparativní překlad Bible, proložených 6-7 různých verzí - originál hebrejsky nebo řecky, KJV anglicky, LXX (septuaginta) řecky, Vulgáta latinsky, KB (Kralická Bible) a ČEP (Český ekumenický překlad), pro nový zákon překlad ČSP-NS, pro starý zákon můj překlad πα ... (2019-07-06)
 
Comparative Bible translation, hebrew or greek original, KJV english with dictionary tags, LXX (septuagint greek), Vulgata latin, and three or four Czech versions ... (2019-07-06)

Heliograf.org

sun.smilingtree.cz

Perspective maps


Co je nového ?
 
 
What's new ?
 

Aktualizované vydání knihy Další List dne 28.9.2018 (u příležitosti svátku Svatého Václava), případně baleno ve formátu ZIP (spolu s elektronickým podpisem)...
(Pro odkaz na jednotlivé stránky lze použít URL ve formátu https://pi-alpha.org/DL491 ...) (Rozdíl od předchozí verze je v překladu knihy Josue, a drobné doplnění vysvětlení v úvodu.)

Původní vydání z 9.9.2018 21:00 SELČ, knihy Další list (starší verze), u příležitosti soudného dne případně baleno ve formátu ZIP (spolu s elektronickým podpisem)...
(Proč právě datum 9.9.2018? Neboť zároveň s tím vydávám dole důkaz mimo jiné i plánování 9/11
 
Kniha se skládá z krátkého úvodu a ze tří částí:
 • Biblická jména - skutečný překlad starší části starého zákona.
  Vzhledem k tomu, že Bible nepopisuje mrtvou historii, ale živé archetypy, pro porozumění je nutné přeložit i jména a ne je pouze trans-literovat ...
  Po dosazení správných jmen je jasné, o čem tato kniha skutečně je, že popisuje živé archetypy a návod na cestu do země zaslíbené, do Království Božího (Isráel, doslova "Bude vládnout Bůh"), které není nějaká pustina v Levantu, ale stav, do kterého jednou dojdeme všude...
  I texty, které vypadají jako titulky od filmu, dlouhé seznamy jmen osob nebo hranic země zaslíbené, jsou ve skutečnosti celé dlouhé skryté texty...

  Proč to dosud nikdo takto nepřeložil?
  • Na několika místech ve starých rukopisech byl text vytvarován do nápisu "Mlč!" přes celou stránku.
  • První řeka, vytékající z Ráje, má jméno "Ústa tichá", ona obkružující zemi "Zůstat naživu" a tam je to zlato.
  • Ježíš na místě, kde také odkazuje na významy jmen, děkuje Bohu, že to zjevil pouze nemluvňátkům (od slova "nemluvit"), jak správně překládá Kralická Bible, ale v pozdějším překladu z nepochopení někdo nahradil za maličké děti, kde se souvislost poněkud ztrácí...
  • Rabíni v Talmudu (té máti smilstva a ohavnosti země) prý zakázali vysvětlovat pohanům jména... (nevím jistě)
  • Když třeba dělali nový Jeruzalémský překlad bible, nejprve ho nikdo nechtěl sponzorovat, ale potom přeci jen, ale dostali přikázáno, že se nesmí odklánět od Dogmat...
   
  Proč jsem si dovolil to takto přeložit?
  • Myslím, že jsem k tomu byl povolán... (Pochybujte.)
  • Pokyn (nápad) k překladu jmen jsem dostal v den velké kvadratury (postavení planet do kříže), první po 800 letech. (Předtím byla v době sv. Františka, předtím v době Scholastiků...)
   (Což mohu doložit fotografií zápisku z toho dne, ovšem je psán elfím písmem...)
  • Hebrejsky jsem se začal učit, abych dekódoval nějakou tajnou zprávu v Bibli, již kdysi v době, kdy se objevily první reklamy na GSM mobily, ty kobylky s tváří, bodající lidi...
   (Což doložit nemůžu, pochybujte...)
  • K vynechání určité části překladu mě přiměla opakovaná bouře, co "říkalo" těchto "7" hromů nepíšu...
   (Teoreticky bych ty bouře mohl prokázat z meteorologických snímků, ale jen, pokud sem ke mně domů přijdete osobně... Nehodlám vyzrazovat své bydliště, ani ukázáním na mapě... Nechoďte sem! Zdejší hobiti by si nezasloužili trestat, za nic nemůžou...)
  • Spojené dohromady to je, protože nejprve jsem vyřešil tu vědeckou část, klíč ke Zjevení Janovu, k tomu části textů z fóra, které mě přimělo řešit topologii vesmíru, a teprve poté ta biblická jména, aby to (důkaz existence Boha) Církve nedostaly proti Vědcům zadarmo...
  • Myslím, že můj překlad je lepší, než byste si to přeložili vy, třeba proto, že רב טבחים je v mém překladu jen zkrácené רב טוב חיים s příslušnou vysvětlující poznámkou, a další takové drobnosti...
   
  Zjednodušené verze překladů (bez variant slov v závorkách) vydám někdy později, nebo je jednou najdete...
  (Omlouvám se, že jsem až pozdě při korekturách zjistil, že jsem vynechal prvních 6 kapitol knihy Josue a následujících 6 jen ve stručnosti... I další by šlo doplňovat... Snad to doplním později...?)
  (Poznámka 2018-09-28 - měl jsem čas a příležitost ten překlad začátku Josue doplnit... Nelíbil se mi původně, částečně ani nyní, zřejmě proto jsem ho původně vynechal...)
See below scientific part, tarot (Luciferian plan for 9/11 and more), and some remarks (about vaccination etc)...


The Book "Another leaf" published here is in Czech language.
It would be translated to English someday later...

(When translating Bible from the hebrew original, please consult my czech translation, since meanings of some names I found are sometimes better, than those in Strong's dictionary or traditional ones...
And also: do not let it be translated again by j*ws...?)

 


 • Vědecká část - která je exaktním vědeckým důkazem existence Boha nebo Andělů nebo nějaké mimo-kosmické civilizace, která chtěla, abychom ji takto nazývali. Ten Jeden Kámen (Ein Stein), který stavitelé (vědci) zavrhli, a přesto je kamenem úhelným, spojujícím Vědu a Víru.
  Tato část se dělí rovněž na tři části:
  • Topologie vesmíru jako čtyř-rozměrné hypersféry, kde náš vesmír je jejím 3D povrchem.
   Takto to navrhnul Einstein. Pozdější doplnění Temné Energie rozpínající vesmír, ke kterému jej přiměli tehdejší vědci, nazval "Biggest Blunder" (rýmuje se s "Big Bang" počátečními písmeny)...
   Později australský vědec David Crawford vyřešil Friedmanovy rovnice položením konstanty Λ (lambda, temná energie, rozpínání) rovnou 0, správně vysvětlil rudý posuv i microwave background, pouze vysvětlení stability tohoto řešení nebylo zcela správné... (V době Einsteina ještě nebyla quantum mechanics na takové úrovni, aby správně vysvětlila rudý posuv světla rozpadem fotonu při cestě zakřiveným prostorem...)
   Já jsem pouze doplnil třešničku na dortu ukázáním, proč je toto řešení stabilní, a to díky Spojitosti prostoru... (dostal jsem to jako radu ve snu...)
   Vesmír s touto topologií nemohl vzniknout velkým třeskem z jednoho bodu, protože důležitá vlastnost, způsobující stabilitu tohoto řešení, je spojitost a velký rozměr, vylučující postupné slévání zahuštěných míst... Na počátku byl vesmír bez formy a temný, plný chladného homogenního vodíku, a akustickou vlnou byla nastartována zahuštění, která později vytvořila galaxie a hvězdy...
    
   Vědci celé století věřili (absurdnímu) bludu zvanému "Velký Třesk", zatímco se posmívali Věřícím...
   (Vím, že budete nesouhlasit, ale Einstein a Crawford dosvědčují, že mám pravdu... Mít hmotu celého vesmíru v sub-Planck rozměrném bodu a expandující rychlostí větší než rychlost světla, je absurdní nesmysl! WMAP má ve všech spektrálních pásmech vypálenou (neprůhlednou) galaxii, a přesto na jejich mapě tzv. "pozadí" je v tom místě nezměněná hustota detailů?)
    
  • Vysvětlení gravitace jako záporné odstředivé síly díky pohybu v zakřiveném čase imaginární rychlostí ic.
   (Nejsem si příliš jistý správností, změření ohybu světla při zatmění Slunce není dost přesné pro potvrzení přesnosti, a kalibrace optického zkreslení fotografií mi zatím byla odmítnuta...)
   Jako vědci zavrhli Newtonovo řešení jako mystickou "action at distance", i já zde zavrhuji ještě mystičtější mluvící prostor: "space tells matter, how to move"...
   (Ostatně i vědci v NASA/JPL nepoužívají rovnice gravitace z obecné teorie relativity, ale používají Parametrized Post-Newtonian rovnice, kde ovšem leckteré parametry jsou =1 a jsou tam jen pro vizuální zkomplikování, leckteré další členy té složité rovnice jsou téměř zanedbatelně malé... V podstatě jen parametrizují odchylky v zakřivení prostoro-času... Také gravitační vlny jsou jen cestující vlnky zakřivení prostoro-času...)

   (Gravitaci jako odstředivou sílu jako důsledek zakřivení prostoru díky hmotě a tvar vesmíru jako hyper-kouli s boulemi v zahuštěných místech jsem pochopil ještě v útlém dětství při čtení Gamova, přibližně v domě, kdy "spadla" hvězda Pelyněk - Chernobyl...)
    
  • Davidova Betlémská hvězda jakožto astrologický fenomén, podle kterého lze jednak určit datum narození Ježíše Krista, ale především lze podle ní dokázat, že text byl inspirován Anděly (nebo UFO?), protože vyžaduje i planety Uranus, Neptun a Pluto, které prokazatelně nemohli v antice znát...
   (Tedy to, že věděli o té Betlémské hvězdě roku 3BC (roku -2), je důležitý důkaz existence nějakých vyšších bytostí...)
   
 • Další mé texty a úvahy, nejen k současně probíhajícímu a téměř končícímu Armageddonu v Sýrii a na Ukrajině... (Aram Giddeon doslova znamená "Zničení Sýrie"... Tradiční výklad "Har Megiddo" jsou jen bezvýznamné trosky nedaleko Gazy...)
   
  Proč připojuji k biblické analýze a překladu i vlastní text? Dostal jsem v tom dva talenty (hřivny, Mt25:15-30 - jeden v Bibli a jeden od Einsteina?) a nechci být ten služebník, který je zakopal v zemi, snažím se být služebník, který k nim přidá vlastní...
  (Ovšem otázka by měla být naopak: proč připojuji Biblický překlad k vlastním textům?)
   
  Historie mi tu napnula leckteré Praky na Goliáše...
   
  Texty jsou od roku 2014 do letoška 2018, některé jsou zřejmě mylné (třeba obhajoba nepodmíněného příjmu), leckde se opakuji a některé jsou rozvláčné, některé zase příliš stručné...
  (Není třeba to číst celé v kuse jako beletrii...)

Technická poznámka: PDF v původním vydání z 9.9.2018 s MD5 0d15367353941904e6cb5e09073c6c31 bylo podepsáno s time-stamp certifikátem dc:d7:13:e3:bc:45:76:ed:32:6d:b7:a2:e3:e0:36:6a:0b:76:86:6a , který již nebude příště použit.
Další certifikát pro podepsání odkazu na platformy, kde bych psal, bude certifikát a1:b6:64:ea:7d:a0:5d:97:b1:6c:32:e4:16:6b:0b:4b:86:1c:8c:bd , obojí z CA 26:67:e9:ea:51:0c:0f:9e:04:ca:f3:53:10:a6:bb:82:65:f1:4a:66 ...

PDF ve vydání z 28.9.2018 s MD5 afaf871e5b36bc5beedee03c3fe6ae23 bylo podepsáno s time-stamp certifikátem a1:b6:64:ea:7d:a0:5d:97:b1:6c:32:e4:16:6b:0b:4b:86:1c:8c:bd ...

TimeStamp 2019-02-11 podepsáno s time-stamp ...
Proč takové paranoidní zabezpečení? Protože očekávám různé podvrhy...


 
 • English version of scientific part:
  • Topology of the curved space-time universe
   This part describes topology of universe as a 3D surface of 4D hyper-sphere, as Einstein originaly proposed. Later adding of Dark Energy and universe expansion he called his "Biggest Blunder" (which rhymes with "Big Bang" by starting letters...), and not only his...
   Later the australian scientist David Crawford solved Friedman's equations by setting Λ (lambda, dark energy, expansion) equal 0, he correctly explained red-shift and microwave background, just his explanation of stability of this solution was not correct... (In Einstein's era, quantum mechanics was not at the level to correctly explain red-shift of light by desintegration of photon due to travel over curved spacetime...)
   I just added small nit by showing, why is this solution stable, which is due to continuity of space...
   Universe with this topology could not originate by a big bang from a single point, because important property, causing stability of this solution, is both continuity and large dimension, precluding gradual fusing into dense places... In the beginning, the universe was without form and void, dark, full of cold homogenous hydrogen, and by an accoustic wave (from without) started the thickening and condensing into denser places, which later evolved into galaxies and stars...
    
   Scientists during whole century trusted the (absurd) delusion of "Big Bang", while deriding believers (and Ecclesias)...
   (I know you will disagree, but Einstein and Crawford acknowledge, that I'm right... Having mass of whole Universe contained in sub-Planck scale single point, and expanding faster than the speed of light, is an absurd nonsense! On WMAP, on all spectral bands, there is burnt opaque galaxy, and even with that, there is unchanged density of details on their map?)
    
  • It also contains explanation of gravity, as a negative centrifugal pseudo-force due to movement in curved time by imaginary speed ic.
   As the scientists rejected Newton's solution as mystical "action at distance", I hereby also reject even more mystical speaking space: "space tells matter, how to move"...
   (Even NASA/JPL scientists do not use equations of gravity from general relativity, they use Parametrized Post-Newtonian equations, where some parameters are =1 and are there just to visualy complicate that, some other terms of that complicated equation are infinitesimally small... Basically, they just parametrize deviations in space-time curvature... Also gravity waves are just ripples of space-time curvature...)
    
  • David Bethlehem star as an astrological phenomenon, which can be used on the one hand for dating birth of Jesus Christ, but on the other hand mainly it can prove, that the text was inspired by Angels (or UFO), because it requires also planets Uranus, Neptune and Pluto, which they demonstrably could not know in antiquity times...
   (So, that they knew of the Bethlehem star at year 3BC (year -2), is an important proof of existence of some higher beings...)

Obrázek na titulní straně knihy Další list a zde v pozadí, se jmenuje "Klenba Dráhy Země", a je to trajektorie těžiště Země a Venuše, jedna tečka za den...
Dvojtá rezonance planet Země a Venuše (13:8 na oběh, 12:8 na spin), která stabilizuje oběžnou dobu Země a tím i vzdálenost od Slunce, je jedna z ukázek Inteligentního designu sluneční soustavy...
Dále: Oběh Měsíce je synchronizován se Sluneční rotací, takže Země při oběhu osciluje dovnitř a ven v rytmu rotace Slunce, což dost možná pomáhá dobíjet magnetosféru Země, která již prý měla být dávno vyhaslá, jako na Venuši a Marsu?? (Nevím, jen domněnka...)
Picture on title page of my book and here on background is named "Arch of Earth's Track", and it is a trajectory of Earth-Venus barycenter, one point a day...
Double resonance of planets Earth and Venus (13:8 orbit, 12:8 spin), which stabilizes orbital period of Earth and by it also the distance from Sun, is one of examples of Intelligent design of solar system...
Further: Moon's orbit is synchronised with Solar spin, so that Earth during orbit oscillates in and out in the rythm of Solar spin, which probably helps to recharge Earth's magnetosphere, which should have long since been faden away, as on Venus and Mars?? (I don't know, just a conjecture...)


Tarot - Luciferiánský (žido-zednářský) plán pohrom...


Text Víra a Pochybnosti, obsahující vysvětlení čísla šelmy v Zj 13:18, a vysvětlení "koňů" s vocasem s hlavou Zj 9:19, a jak jsem tyhle dvě informace podtrhl výročími Hiroshima a Nagasaki, protože to pořád nechtěl nikdo slyšet... (published 2019-08-21)
Záznam z /pol/ >>222024038 (2019-08-06)
>>222407879 (2019-08-09) >>222426364 (2019-08-09)
TGR: >>211513417 (2019-04-29)

Kratší vysvětlení čísla šelmy v Zj13:18 (v2 190807, PDF) (2019-08-06)
Krátký článek Číslo Šelmy pro Média (2019-08-21)
K tomu paralelní diskuse proti Gay Pride a Istanbulské úmluvě (2019-07-30 .. 2019-09-02, .. 2019-10-08)
a k festivalu United (2019-08-11 .. 2019-09-19)
Diskuse k Zj6:2... (2020-06-02 .. 2020-06-09)

Diskuse k Zj13:16 (vax Znamení Šelmy) (2020-05-14 .. 2020-06-07)
Tarot - Luciferian (freemasonic) plan of scourges...
(This is among else a proof of 911 planning conspiracy... Not a "theory"...)
  First public discussion (online archive)...

Real origin of that six million number... (2019-01-27, PDF)

---------
What I wanted to boldly underscore by publishing it on an anniversary of Hiroshima is, that a correct number in Rev 13:18 is 6e6 and it is a "count of people" and not a "number of man", with an explanation, how did that error of six hundred threescore and six, which even a dolt knows now, has got there instead, but those, who have understanding, comprehend current reality...
And then by a Nagasaki anniversary I've boldly underscored an explanation, that Rev 9:19 refers to a genetic poison and anyone should understand that...

But many have stylized their deeds and plans into that cursed number, foremost the diabolical "ID" programs...

Rozhovory na zatím dvou fórech o tomto díle, zde zkompletované včetně příspěvků vyřazených moderací:
Žádné jiné fórum pro rozhovor s křesťany jsem nenašel, všichni buď dělají něco užitečnějšího než diskutovat na internetu, nebo jsou zalezlí v uzavřených skupinách v Paláci Zlých Oligarchů jménem Facebook... Ale alespoň někde se ještě dá svobodně psát a diskutovat i mimo toto...
 • Rozhovor jako Oznámení na Evangnetu (online), velmi pohodlné fórum, ani jsem ale netušil, že patří především Českobratrské církvi evangelické, což by mi snad nevadilo, jsem dost ekumenický křesťan... Nicméně z těch, kdo šli okolo a měli čas na odpovídání ve fóru, se spíš (většinou) zajímali o homosexualitu a lgbt (spíš odmítavě, občas naopak omlouvajíc to), zřejmě tam toto téma rezonuje kvůli protestům jejich věřících k postojům té církve, ostatně dole poznámky o LGBT a feminismu jsou jako podklad k argumentaci tam...
  Diskuse k Biblickému verši J8:44 - jestli je Ďábel spíš "vražedlník" nebo "otrokář"... (2019-02-16, 2019-02-17 .. 2019-02-19), (PDF,190220)
  Diskuse k verši Lk16:9 - o vtělení Syna Ďábla, o Noahidismu a genocidě 5G (2019-05-08 .. 2019-05-11), (barevně zvýrazněno + PNG)
   
 • Ve fóru Pirátské strany (2018-12 .. 2019-01) jsem se původně přišel omluvit za své minulé faux-pas, přinést námět nebo připomínku do diskuse, ale i kvůli propagaci této knihy, protože tam je důležité upozornění, protože jsem z dalších závažných okolností usoudil, že není čas otálet a čekat, jak se to vyvine samo, ale napsal jsem v podstatě další knihu dynamicky online, má ovšem jinou formu - je to více-rozměrný text se stromovou strukturou, s průběhem v čase a přehnanou hloubkou smyslu (rozdílem mezi závažným a banálním vedle sebe)... (tedy je to 4D-text)...
  (Byli velmi tolerantní a pohostinní, ale i tam míra trpělivosti (téměř) přetekla, naštěstí až skoro u konce...)
  Úvahy a komentáře - P.A.Semi - Fórum Pirátské Strany 2018-12 .. 2019-01 (PDF, 246 stran) (Předchozí verze v HTML ale bez korektur...)
  (je složená ze tří threadů v tom fóru, ale hlavní část je Úvahy a komentáře (online) a jen návrh Průběžná Zastupitelská Demokracie (tzv. "Zrychlený Populos") ...
  Nezačíná tím důležitým, ani ne nějakým rozmyšleným úvodem, začíná to postupně...
  (Poznámka: Nejsem člen Pirátů (řekněme spíš někde napůl mezi Piráty a SPD), a ti za mě nenesou žádnou odpovědnost...)
2019-12-22
Text Wider perspective of the H-t Cult (signed, ZIP, ...) ...


Off-topic:

------------
2019-10-29 Literally no one cares...
Brexit (Rev12?) has been delayed, nothing surreal happens, maybe it's not a right time, or there is enough time until something happens...
I've got enough else to do meanwhile, and don't care either... (Well it's enough time, probably, and what's important has been done already, probably, not sure...)
Young activists have turned insane into wrong direction of a climatic lie and can't be used for anything good atm, and this way they don't deserve help either...2019-11-09..10, 2020-11-09 I released the DnsForward utility update ...
It just allows to block advertisements and other privacy leaks...

Do not break any real shop-windows this time, just get rid of their virtual shop-windows on your own screen, which are unrequested advertisements and other annoyances...
In newer Firefox it may be necessary to switch off DNS over HTTPS for this to work... (It depends, if you trust more or are afraid of your own ISP than the Big Brother central DNS server spying?)
The Discuss Plugin was released 2021-11-09 ...

Jen poznámka na okraj o svobodě slova... (2018-09-09)
Další podstatná poznámka o svobodě slova... (2018-09-15 .. 2019-01-13)
Poznámky o LGBT a feminismu, více obrazem než slovem... (2018-09-15)
Poznámky o očkování... (2018-09, česky 2019-03-26)
Pojednání o HateSpeech v Křesťanské Kultuře... (PNG) (2019-02-07)
Covington Catholics a hysterie mediálních fanatiků (PDF, 190216, PNG) (2019-01-31 .. 2019-02-16, upd. 2019-06-10)

Remarks about vaccination... (2018-09-13 .. 2018-10-13, 2019-03-26)
Remarks about LGBT and feminism, just some examples... (2018-10-09)
Remarks about Climate - deserts cause warming (2019-04-06)


Covington Catholics and hysteria of media fanatics (PDF,PNG) (2019-01-31 .. 2019-02-11)

Current 8kun thread authorization: pnd/168763 id c6ed49 (2020-11-01)
christian/851369 trip-code 6dvfceD3ew (2020-12-25) Archived ...

I've occasionally published articles at RMN, but it's over, as they refrain to publish even mundane articles by me...
It requires very high discernment and caution to read RMN...

Gab posts merged...
(Version 201223c signed and time-stamped 2020-12-25 12:45 UTC...)

Remark about blunder of Equality


Sun videos and maps...
(2019-01-29)

Marij El folklore videos...
(2019-01-29)

Akademie Tabor - here just some music and an image...
(2019-01-29)

Solar Cycle 25 Started on Remarkable Times
(The Judgement Day text, SC25...)
(2020-02-02 .. 2020-06-24)

Sandbox pro jednoho zvláštního...
(Text ve fóru u Pirátů...)
(2020-01-14..19, 2020-02-06)

Z toho výběr Plandemic CovID-19 již od 2012 (2020-10-06..08)
Stručný článek o LOH 2012... (2022-03-02)
 
 • Plandemic CovID-19 since 2012
  Short version about London Olympic Games 2012... (2022-03-06)

 • Covid Vax Genocide Planned (PDF) (2020-06-05)
  česky (2020-06-19)
 • Operation Z causes Recap (2022-05-25, 2022-06-10)
 • Shmitah (2022-09-10 .. 29)
  Шмитах (по русски) (2022-10-01)
 • Eff Joe Harris (2022-10-20)
 • Musk Twitter Smiley (2022-11-04)
 • Fascism of European Union (2022-12-29 preliminary)
 • Nature Loves CO2 (2023-05-01)
 • Divine Countdown (2023-06-13) (PDF)
 • Countdown Continues (2023-07-01, 2023-07-17, 2023-08-03) (PDF)
 • Stop Ateism (2023-07-16)
 • Ukraine Questions (2023-07-19)
 • SC26 Started Ceremonially (2023-08-15) (PDF)
 • New Year 2024 on the Sun (2023-01-04, updated 2023-01-13) (PDF)

 • Z dalších zdrojů:
  From other sources:  Milost našeho Pána Ježíše Krista ať je s vámi se všemi.


  The grace of our Lord Jesus Christ be with you all.  Kontakt:


  Other useful:

  I use this PDF viewer:
  Fonts (I just hope they are free?):
   
  Strong's IPD hebrew and greek dictionary:
   
  Certificates:
   
  Cer.zip utility tool... md5 c2062d028879082ad52690b20b69baca signed Cer.zip.p7s with certificate Cert_Semi2018B.cer
  (Beware, that it may contain bugs, and that not all, what it shows by cer.exe -h , is actually implemented...)
  Verify signature by command:
  cer.exe -verify Cert_Semi2018B.cer -content Cer.zip -in Cer.zip.p7s
  Output should read:
   Verify OK for "Cer.zip.p7s"
    data in "Cer.zip"
    signed by "/C=CZ/ST=Czech Republic/O=Semi/OU=Doc writing/CN=P.A.Semi 2018-09B"